ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : สุมาลี ปิตยานนท์ , แล ดิลกวิทยรัตน์ , เทียนฉาย กีระนันทน์ , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , วรวิทย์ เจริญเลิศ
คำค้น : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , แรงงานและตลาดแรงงาน--ไทย , นโยบายกำลังคน--ไทย , การศึกษา--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/749
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย / แล ดิลกวิทยรัตน์ -- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม / สุมาลี ปิตยานนท์ -- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพอนามัย / เทียนฉาย กีระนันทน์ -- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการโยกย้ายถิ่นภายในประเทศและระหว่างประเทศ / จุฑา มนัสไพบูลย์ -- ทรัพยากรมนุษย์กับสวัสดิการสังคม / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ -- กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการดูดซับแรงงาน / วรวิทย์ เจริญเลิศ

บรรณานุกรม :
สุมาลี ปิตยานนท์ , แล ดิลกวิทยรัตน์ , เทียนฉาย กีระนันทน์ , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , วรวิทย์ เจริญเลิศ . (2538). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมาลี ปิตยานนท์ , แล ดิลกวิทยรัตน์ , เทียนฉาย กีระนันทน์ , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , วรวิทย์ เจริญเลิศ . 2538. "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมาลี ปิตยานนท์ , แล ดิลกวิทยรัตน์ , เทียนฉาย กีระนันทน์ , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , วรวิทย์ เจริญเลิศ . "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สุมาลี ปิตยานนท์ , แล ดิลกวิทยรัตน์ , เทียนฉาย กีระนันทน์ , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , วรวิทย์ เจริญเลิศ . การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.