ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 :กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 :กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : อรุณ เสือกำปัง
คำค้น : CONDUCTION ACADEMIC WORK , CONDUCTION ACADEMIC RESEARCH WORK HELPING PROCESS OFCONDUCTION ACADEMIC WORK
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ของสมาชิกชมรมอาจารย์ 3 โดยมุ่งศึกษาสาเหตุการทำและไม่ทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยของสมาชิกชมรมผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป้นอาจารย์ 3 แล้ว และสมาชิกชมรมผู้กำลังทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 รวมทั้งศึกษากระบวนการให้ความช่วยเหลือของชมรมอาจารย์ 3 ที่มีต่อสมาชิกในชมรม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษา การรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 337 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.99 แบ่งเป็น 1) สมาชิกชมรมที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ด้วยการทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย จำนวน 1 คน และผลงานทางวิชาการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ผลงานวิจัย จำนวน 51 คน 2) ผู้กำลังทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยจำนวน 11 คน และทำผลงานทางวิชาการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ผลงานวิจัย จำนวน247 คน และศึกษากับกรณีศึกษา 2 กรณี คือ กรณีศึกษาแรกเป้นสมาชิกชมรม อาจารย์ 3 ผู้ทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 แล้ว จำนวน 1 คน และกรณีศึกษาที่ 2เป็นประธานชมรมอาจารย์ 3 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สาเหตุการทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยของสมาชิกชมรมอาจารย์ 3 ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปัจจัย 4 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตัว ได้แก่ การชอบคิดค้นหาคำตอบสนใจในตัวเด็กและปัญหาของเด็ก มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าในอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องานวิจัย 2) ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลรอบข้าง ได้แก่ ความคาดหวังของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารการสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร การเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน และการสนับสนุนของชมรมอาจารย์ 3 3) ปัจจัยด้านสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ได้แก่ความก้าวหน้าในตำแหน่งและเงินประจำตำแหน่ง การพัฒนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 4) ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ได้แก่ แหล่งความรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้ามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิจัยและงบประมาณในการทำวิจัย 2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือของชมรมอาจารย์ 3 ที่มีต่อสมาชิกชมรม มี 4 ยุทธวิธี คือ1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดอบรมที่เรียกว่า "บันได 7 ขั้นสู่อาจารย์ 3" 2) การให้บริการตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่ผ่านการอนุมัติเลื่อนตำแหน่ง 3) การให้ข่าวสารและสร้างความชำนาญการ4) การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

บรรณานุกรม :
อรุณ เสือกำปัง . (2542). การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 :กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรุณ เสือกำปัง . 2542. "การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 :กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรุณ เสือกำปัง . "การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 :กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
อรุณ เสือกำปัง . การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 :กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.