ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : สุดาพร เชียงเถียร
คำค้น : SUPERVISORY NEEDS , CURRICULUM IMPLEMENTATION , MATHEMATICS TEACHERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2542 จำนวน 408 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ซึ่งแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจที่ส่งไปทั้งหมด 408 ฉบับได้รับคืนสมบูรณ์ 408 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำมาหาระดับความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ด้านการจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้หลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ด้านการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ครูคณิตศาสตร์ มีความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับมาก ในเรื่องการเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตร และเรื่องการจัดทำกำหนดการสอน และมีความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับปานกลางในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเรื่องการจัดทำแผนการสอนด้านการปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้หลักสูตร พบว่า ครูคณิตศาสตร์มีความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับปานกลางในเรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน เรื่องการประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรและเรื่องนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร และมีความต้องการการนิเทศอยู่ในระดับน้อย ในเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเรื่องการเตรียมตัวครูผู้สอน และด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูคณิตศาสตร์มีความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับปานกลางในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน และมีความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับน้อย ในเรื่องวิธีสอนและเทคนิคการสอน เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน และเรื่องการวัดผลและประเมินผล

บรรณานุกรม :
สุดาพร เชียงเถียร . (2542). ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุดาพร เชียงเถียร . 2542. "ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุดาพร เชียงเถียร . "ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
สุดาพร เชียงเถียร . ความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.