ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษ
นักวิจัย : เทียนฉาย กีระนันทน์
คำค้น : ภาวะเจริญพันธุ์--ไทย , การวางแผนครอบครัว--ไทย , เด็ก--การตาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/739
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ประสงค์จะทดสอบการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐสาสตร์ครัวเรือนใหม่ในการอธิบายพฤติกรรมการเจริญพันธุ์ของสตรีไทยอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ได้ลดลงอย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีระหว่าง 2512-2522 นั้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเจริญพันธุ์เอง โดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นหรือไม่และอย่างไร การวิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเจริญพันธุ์ ภาวการณ์ตาย และการวางแผนครอบครัวในปี 2522 เป็นหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเจริญพันธุ์ในปี 2522 และเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเจริญพันธุ์จากข้อมูลปี 2512-2513 และ 2514-2515 ที่ได้วิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยนั้นไว้แต่เดิมแล้ว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถิตโดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยประกอบกับการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏชัดว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีนั้น ครอบครัวไทยได้คำนึงถึงการเลือกทดแทนกันระหว่างจำนวนบุตรกับคุณภาพของบุตรอย่างชัดเจน ทั้งนี้โดยปรับพฤติกรรมที่จะเลือกมีบุตรน้อยคนลง และเลือกที่จะให้บุตรแต่ละคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนปัจจัยเศรษฐกิจอื่น ๆ ยังคงมีบทบาทต่อพฤติกรรมการเจริญพันธุ์เหมือนเดิม

บรรณานุกรม :
เทียนฉาย กีระนันทน์ . (2527). อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทียนฉาย กีระนันทน์ . 2527. "อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทียนฉาย กีระนันทน์ . "อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
เทียนฉาย กีระนันทน์ . อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.