ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ณัชชา ประภายนต์
คำค้น : STATE , PROBLEMS , NEEDS , SCHOOL HEALTH EDUCATION , PUBLIC HEALTH PERSONNEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000883
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์ประสานงาน 6 แห่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานครตำแหน่งพยาบาลอนามัยโรงเรียน ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไป จำนวน 60 ชุด ได้รับคืนมาทั้งหมด นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานสุขศึกษาในโรงเรียน1-5 ปี ไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องสุขศึกษาในโรงเรียนและมีงานอื่นๆ ต้องรับผิดชอบด้วย 2. สภาพการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่าส่วนใหญ่วางแผนงานด้วยตนเองและประเมินผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานงานด้านบริการสุขภาพจัดได้ครอบคลุม ยกเว้นการตรวจสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพของนักเรียน 3 อันดับแรกคือ ฟันผุ เหา ไข้หวัด ในการสำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้แบบสำรวจของสำนักอนามัย เรื่องที่สำรวจ ได้แก่ การกำจัดขยะทางระบายน้ำ โรงอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ และส้วม ด้านการสอนสุขศึกษา ส่วนใหญ่สอนเป็นรายกลุ่ม วิธีการสอนใช้การบรรยาย มีสื่อประกอบ สื่อที่ใช้บ่อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ โปสเตอร์ แผ่นพับ และภาพพลิก 3. ปัญหาการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียน โดยส่วนรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสอนสุขศึกษา พบว่า ข้อที่เป็นปัญหาระดับมาก ได้แก่ สื่อสุขศึกษามีน้อย สื่อสุขศึกษาที่มีอยู่ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้สอนที่โรงเรียน และขาดทักษะในการผลิตสื่อสุขศึกษา 4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้านข้อที่เป็นความต้องการระดับมากและมากที่สุด ได้แก่ ต้องการให้นักเรียนได้รับการตรวจฟันจากทันตแพทย์ ต้องการสื่อสุขศึกษาที่เหมาะสม ทันสมัยและต้องการชุดการสอนสำเร็จรูป 5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สังกัดอยู่ในศูนย์ประสานงานต่างกันมีปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ณัชชา ประภายนต์ . (2541). สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัชชา ประภายนต์ . 2541. "สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัชชา ประภายนต์ . "สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ณัชชา ประภายนต์ . สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.