ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นักวิจัย : อัญชลี อภัยปรปักษ์
คำค้น : BEHAVIOR , USING LANGUAGE , VOICE , VERBAL , GESTURES , THAI SPEAKING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาด้านการใช้ถ้อยคำ การใช้เสียงประกอบการพูดภาษาไทย 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ท่าทางด้านการทรงตัวการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้สายตา การแสดงสีหน้าประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร จำนวน 125 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบความสามารถในการพูดภาษาไทยและแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมการใช้ถ้อยคำประกอบการพูดภาษาไทย ด้านการใช้ถ้อยคำ และการออกเสียงถ้อยคำ 1.1 ด้านการใช้ถ้อยคำ พฤติกรรมในทางบวกที่นักศึกษาแสดงมากที่สุดคือใช้สรรพนามเหมาะสม ร้อยละ 29.79 และพฤติกรรมในทางบวกที่นักศึกษาแสดงน้อยที่สุดคือ ใช้สำนวนโวหารประกอบการพูดเหมาะสม ร้อยละ 1.10 พฤติกรรมในทางลบที่นักศึกษาแสดงมากที่สุด คือ ใช้ถ้อยคำที่ไม่มีความหมาย ร้อยละ 9.42 และพฤติกรรมในทางลบที่นักศึกษาแสดงน้อยที่สุด คือ ใช้สำนวนโวหารประกอบการพูดไม่เหมาะสม ร้อยละ 0.09 1.2 ด้านการออกเสียงถ้อยคำ พฤติกรรมในทางบวกที่นักศึกษาแสดงมากที่สุดคือออกเสียง "ล" ถูกต้อง ร้อยละ 27.53 และพฤติกรรมในทางบวกที่นักศึกษาแสดงน้อยที่สุดคือ ออกเสียง "ร" ถูกต้อง ร้อยละ 2.50 พฤติกรรมในทางลบที่นักศึกษาแสดงมากที่สุดคือ ออกเสียง "ร" ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 77.50 และพฤติกรรมในทางลบที่นักศึกษาแสดงน้อยที่สุด คือ ออกเสียง "ล" ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 0.29 2. พฤติกรรมการใช้เสียงประกอบการพูดภาษาไทย นักศึกษาแสดงพฤติกรรมพูดโดยปกติเสียงดังชัดเจนมากที่สุด ร้อยละ 73.33 และแสดงพฤติกรรมพูดคล่องแคล่วน้อยที่สุดร้อยละ 55.47 3. พฤติกรรมการใช้ท่าทางประกอบการพูดภาษาไทย นักศึกษาแสดงพฤติกรรมสีหน้าโดยปกติยิ้มแย้มแจ่มใสมากที่สุด ร้อยละ 78.93 และแสดงพฤติกรรมใช้สายตามองผู้ฟังอย่างเหมาะสมน้อยที่สุด ร้อยละ 45.07

บรรณานุกรม :
อัญชลี อภัยปรปักษ์ . (2541). การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัญชลี อภัยปรปักษ์ . 2541. "การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัญชลี อภัยปรปักษ์ . "การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
อัญชลี อภัยปรปักษ์ . การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.