ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
นักวิจัย : ไพรัตน์ รอดทอง
คำค้น : พนักงานสอบสวน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , สุมนทิพย์ จิตสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741771851 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/692
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสอบสวน เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สำหรับระเบียบวิธีวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นหลัก ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานสอบสวนในเขตจังหวัดนครปฐม สมุทรสาครและสุพรรณบุรี จำนวน 200 นาย ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้สถิติวิจัยในการหาค่าไคสแควร์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ส่วนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประชากร จำนวน 10 คน ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลวิจัยพบว่า รายได้พิเศษ การฝึกอบรม อัตรากำลัง งบประมาณ ปริมาณงาน การถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชา ความร่วมมือจากประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอิทธิพลของผู้ต้องหา มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในขณะที่ อายุ อายุราชการ ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ด้านการสอบสวน งบประมาณ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

บรรณานุกรม :
ไพรัตน์ รอดทอง . (2547). ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพรัตน์ รอดทอง . 2547. "ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพรัตน์ รอดทอง . "ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ไพรัตน์ รอดทอง . ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.