ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย : ศึกษาปัญหาและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ค.ศ. 1980-1988)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย : ศึกษาปัญหาและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ค.ศ. 1980-1988)
นักวิจัย : อรชา รักดี, 2522-
คำค้น : เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก, 2463- , ความมั่นคงแห่งชาติ--ไทย (ภาคใต้) , ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--มาเลเซีย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยโชค จุลศิริวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745312827 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/690
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางชายแดนไทยและมาเลเซีย ที่ลดลงด้วยการยุติยุทธการผสม/ร่วมทางทหารในการปราบปรามโจรคอมมิวนิสต์มลายา ในช่วงปี ค.ศ. 1980-1988 ซึ่งเป็นช่วงที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีของไทย โดยมีสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ประกอบกับปัญหาที่เกิดจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) รวมทั้งนโยบายที่ขัดแย้งกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ในปัญหาโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) และขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) เป็นปัจจัยที่ทำให้มีการยุติยุทธการผสม/ร่วมทางทหาร โดยงานวิจัยนี้ได้อาศัยแนวคิดการเมืองเกี่ยวพัน (linkage politics) ของ James N. Rosenau มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า ภายใต้ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางชายแดนไทยและมาเลเซียที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 เป็นต้นมานั้น รูปแบบยุทธการทางทหารที่ไทยใช้ร่วมกับมาเลเซียในการปราบปราม โจรคอมมิวนิสต์มลายาที่เป็นศัตรูร่วมกัน คือ ยุทธการผสม/ร่วม แต่ในปี ค.ศ. 1981 ไทยได้ยุติยุทธการผสม/ร่วมลงโดยสิ้นเชิง และหันไปใช้ยุทธการฝ่ายเดียวและยุทธการประสานแทน การยุติยุทธการผสม/ร่วมดังกล่าว เกิดจากปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลไทยโดยที่ปัจจัยภายในมาจากการแผ่ขยายของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ (พคท.) อีกทั้งการที่รัฐบาลนำนโยบายใหม่มาใช้ในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศ ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ นโยบายของมาเลเซียต่อโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) และขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลไทย ซึ่งผลที่ได้ดังกล่าวเป็นคำตอบที่ตรงกับสมมติฐานและสอดคล้องกับกรอบการวิเคราะห์ในการวิจัย

บรรณานุกรม :
อรชา รักดี, 2522- . (2547). ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย : ศึกษาปัญหาและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ค.ศ. 1980-1988).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรชา รักดี, 2522- . 2547. "ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย : ศึกษาปัญหาและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ค.ศ. 1980-1988)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรชา รักดี, 2522- . "ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย : ศึกษาปัญหาและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ค.ศ. 1980-1988)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อรชา รักดี, 2522- . ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย : ศึกษาปัญหาและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ค.ศ. 1980-1988). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.