ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สงวน ผลพานิชย์, 2520-
คำค้น : การค้าประเวณี , ธุรกิจบริการทางเพศ , ขบวนการค้าหญิง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741763735 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/688
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาหลายรูปแบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมทั้งเทคนิคของการจดบันทึก ประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มเอเย่นต์ค้าประเวณีภายในกรุงเทพมหานครจำนวน 16 ราย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณี พบลักษณะประชากรคือ อายุขณะเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีโดยเฉลี่ย 35.8 ปี ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100.0 มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 50.00 เอเย่นต์ค้าประเวณีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 43.75 การศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 มีภาระหนี้สินมากกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 68.75 มีความสัมพันธ์กับการค้าประเวณีก่อนจะมาเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณี ร้อยละ 81.25 ส่วนใหญ่ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหนียวแน่น ร้อยละ 81.25 ส่วนใหญ่มีรายได้จากการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีจำนวนมากกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 81.25 และส่วนใหญ่มีทัศนคติในแง่บวกต่อการค้าประเวณี ร้อยละ 81.25 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเพณี คือ การมีภาระหนี้สินมาก ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่เหนียวแน่น ผลประโยชน์ที่ได้รับสูง และทัศนคติในแง่บวกต่อการค้าประเวณี

บรรณานุกรม :
สงวน ผลพานิชย์, 2520- . (2547). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สงวน ผลพานิชย์, 2520- . 2547. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สงวน ผลพานิชย์, 2520- . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สงวน ผลพานิชย์, 2520- . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.