ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือก ~iPisolithus tinctorius~i ราเอคโตไมคอร์ไรซ่า เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือก ~iPisolithus tinctorius~i ราเอคโตไมคอร์ไรซ่า เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าในประเทศไทย
นักวิจัย : เชิดชัย โพธิ์ศรี
คำค้น : ECTOMYCORRHIZAE , ~iPisolithus tinctorius~i , REFORESTATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000773
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อต้องการคัดเลือกสายพันธุ์ราเอคโตไมคอร์ไรซ่า~iPisolithus tinctorius~i (Pers.) Coker & Couch. ที่มีสมบัติที่ดีเหมาะต่อการทำหัวเชื้อเพื่อสร้างไมคอร์ไรซ่า ให้แก่กล้าสนสามใบ (~iPinus kesiya Royle ex Gordon~i)และยูคาลิปตัส (~iEucalyptus camaldulensis~i Dehnh.) การศึกษาปัจจัยของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ และความเป็นกรด-ด่าง ที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยราเอคโตไมคอร์ไรซ่า ที่แยกจากเห็ด ~iP. tinctorius~i จากแหล่งต่างๆ ของประเทศ จำนวน 14 สายพันธุ์ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด(~iCompletely randomized design,~i CRD) พบว่า เส้นใยราเอคโตไมคอร์ไรซ่าP. tinctorius ทุกสายพันธุ์เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในช่วงความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 5-7 ที่ระดับความเชื่อมั่น P = 0.05 สามารถคัดเลือกราP. tinctorius สายพันธุ์ที่มีการเจริญดี ได้ 4 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ที่ 1จากสวนป่ายูคาลิปตัส จ.ยโสธร, สายพันธุ์ที่ 4 จากป่าสนเขา จ.เชียงใหม่,สายพันธุ์ที่ 12 จากสวนป่ายูคาลิปตัส จ.ตาก และสายพันธุ์ที่ 13 จากป่าสนเขาจ.เพชรบูรณ์ ผลของการใส่หัวเชื้อเส้นใยรา P. tinctorius สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ในวัสดุเพาะ ต่อการสร้างไมคอร์ไรซ่า และผลต่อการตอบสนองการเจริญของกล้าไม้สนสามใบ และยูคาลิปตัส ในเรือนเพาะชำ เทียบกับชุดควบคุมที่ได้นำหัวเชื้อเส้นใยราP. tinctorius มานึ่งฆ่าเชื้อก่อนใส่ให้กับกล้าไม้ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block design, RCBD) พบว่า การใส่หัวเชื้อเส้นใยรา P. tinctorius มีผลทำให้การเจริญทางความสูงของลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับคอรากของลำต้น น้ำหนักแห้งในส่วนของลำต้น ใบ และราก และมวลชีวภาพรวม ของกล้าไม้สนสามใบ และยูคาลิปตัส เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชุดควบคุม การใส่หัวเชื้อเส้นใย P. tinctorius สายพันธุ์ที่ 13 ทำให้กล้าไม้สนสามใบมีการเจริญทางความสูงของลำต้น น้ำหนักแห้งของลำต้น ใบ ราก และมวลชีวภาพรวม มากกว่าการใส่หัวเชื้อเส้นใย P. tinctorius สายพันธุ์อื่น การใส่หัวเชื้อเส้นใย P. tinctoriusสายพันธุ์ที่ 12 ให้กับกล้าไม้ยูคาลิปตัส ทำให้กล้าไม้มีการเจริญทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัน น้ำหนักแห้งของลำต้น ใบ ราก และมวลชีวภาพรวม มากกว่าการใส่หัวเชื้อเส้นใย P. tinctorius สายพันธุ์อื่น ที่ระดับความเชื่อมั่น P = 0.05ผลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับไมคอร์ไรซ่าในโครงการปลูกป่าในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
เชิดชัย โพธิ์ศรี . (2541). การคัดเลือก ~iPisolithus tinctorius~i ราเอคโตไมคอร์ไรซ่า เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . 2541. "การคัดเลือก ~iPisolithus tinctorius~i ราเอคโตไมคอร์ไรซ่า เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . "การคัดเลือก ~iPisolithus tinctorius~i ราเอคโตไมคอร์ไรซ่า เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . การคัดเลือก ~iPisolithus tinctorius~i ราเอคโตไมคอร์ไรซ่า เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.