ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นักวิจัย : สรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2521-
คำค้น : กะเหรี่ยง--ไทย--ตาก , กะเหรี่ยง--ความเป็นอยู่และประเพณี , อัตลักษณ์ , บ้านแม่หละ (ตาก)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมรา พงศาพิชญ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741739443 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/684
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์เรื่อง กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพ : ศึกษากรณีกลุ่มผู้อพยพชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกะเหรี่ยง ความเป็นมาและการดำรงชีวิตของ ผู้อพยพกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว และศึกษา/วิเคราะห์กระบวนการก่อรูปของอัตลักษณ์เชิงชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผ่านกระบวนการประชาสังคม ผลการศึกษาพบว่าการก่อรูปอัตลักษณ์ของกะเหรี่ยง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ มีการสร้างสำนึกร่วมเชิงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนับตั้งแต่สมัยอาณานิคมและภายหลังพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ และมีการสู้รบกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง ส่งผลให้มีประชากรกะเหรี่ยงอพยพหนีภัยการสู้รบและมีสถานภาพกลายเป็น ผู้อพยพในพื้นที่พักพิงชั่วคราว การสร้างตัวตนของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของพื้นที่ทางสังคมของความเป็นกะเหรี่ยงร่วมกัน และพื้นที่ทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นในบริบทของพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อัตลักษณ์ของกะเหรี่ยงที่ก่อตัวตนขึ้นผ่านกระบวนการผสมกลมกลืน การตัดออกการประดิษฐ์ใหม่ และการคัดเลือกอัตลักษณ์ของกะเหรี่ยงผ่านบทบาทขององค์กรประชาสังคมกระเหรี่ยง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของกะเหรี่ยงและเสริมสร้างอัตลักษณ์กะเหรี่ยง

บรรณานุกรม :
สรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2521- . (2547). กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2521- . 2547. "กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2521- . "กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2521- . กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.