ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเย็น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเย็น
นักวิจัย : ผณิตา ไชยศร, 2522-
คำค้น : นโยบายต่างประเทศ--ญี่ปุ่น , ทหาร--ญี่ปุ่น , ความมั่นคงระหว่างประเทศ , สงครามเย็น , ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ , ญี่ปุ่น--การป้องกันประเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยวัฒน์ ค้ำชู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316989 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/680
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงการขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามเย็น จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2004) ใน 2 มิติ คือ มิติทางกฎหมาย และมิติทางการปฏิบัติการจริง โดยศึกษาถึงปัจจัยภายในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเอง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของญี่ปุ่นในการที่จะขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ของเดวิด อีสตัน (David Easton) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นสามารถขยายบทบาทได้ในช่วงเวลาดังกล่าว การศึกษาพบว่า การขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นหลังสงครามเย็น มีแรงผลักดันจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ได้แก่ นักการเมืองสายเหยี่ยว ข้าราชการ กลุ่มธุรกิจ และมติมหาชน ส่วนปัจจัยภายนอก คือ แรงกดดันและพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลต่อความมั่นใจในความมั่นคงของญี่ปุ่น ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ การเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของจีน และการก่อการร้ายที่ขยายตัว โดยปัจจัยภายนอกนั้นเป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของตัวแสดงภายในญี่ปุ่นให้มีความต้องการที่จะขยายบทบาทด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ผณิตา ไชยศร, 2522- . (2547). การขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเย็น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผณิตา ไชยศร, 2522- . 2547. "การขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเย็น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผณิตา ไชยศร, 2522- . "การขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเย็น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ผณิตา ไชยศร, 2522- . การขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเย็น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.