ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ในความคิดเห็นของชาวยานนาวา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ในความคิดเห็นของชาวยานนาวา
นักวิจัย : สุริยา เสนานุรักษ์, 2519-
คำค้น : ภาพลักษณ์ , ตำรวจจราจร--ไทย--ยานนาวา (กรุงเทพฯ) , สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , สุมนทิพย์ จิตสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741764634 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/677
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรที่มีต่อประชาชนในภาพรวม ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากภาพลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรที่มีต่อประชาชน และเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร ข้อมูลในการศึกษาถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามจากประชากร จำนวน 200 คน และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าไคสแควร์ สำหรับข้อมูลเชิงส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานที่ได้รับการยอมรับ คือ เพศชายมองภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร ดีกว่าเพศหญิง ผู้ที่มีความถี่ในการพบปะกับตำรวจจราจรมาก มองภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรดีกว่าผู้ที่มีความถี่ในการพบปะกับตำรวจจราจรน้อย และผู้ที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตำรวจจราจรจากสื่อต่างๆ น้อย มองภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรดีกว่าผู้ที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตำรวจจราจรจากสื่อต่างๆ มาก

บรรณานุกรม :
สุริยา เสนานุรักษ์, 2519- . (2547). ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ในความคิดเห็นของชาวยานนาวา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยา เสนานุรักษ์, 2519- . 2547. "ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ในความคิดเห็นของชาวยานนาวา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยา เสนานุรักษ์, 2519- . "ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ในความคิดเห็นของชาวยานนาวา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุริยา เสนานุรักษ์, 2519- . ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ในความคิดเห็นของชาวยานนาวา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.