ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเมืองในการค้าระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการเปิดประชุมการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก, 1999-2001

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเมืองในการค้าระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการเปิดประชุมการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก, 1999-2001
นักวิจัย : นุชสุพัณ ตัญธนาวิทย์, 2522-
คำค้น : องค์การการค้าโลก , การค้าระหว่างประเทศ , การเจรจาการค้า , การเจรจารอบอุรกวัย (ค.ศ. 1987-1994)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิ์รักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741766513 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/676
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงการเปิดประชุมการค้ารอบใหม่ขององค์การการค้าโลกได้เป็นผลสำเร็จระหว่างปี ค.ศ. 1999-2001 โดยอาศัยแนวคิดเรื่องระบอบระหว่างประเทศ (international regime) ของ Robert O. Keohane มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ภารศึกษาจะมุ่งไปยังการเจรจาระหว่างประเทศพัฒนาแล้วที่ต้องการให้มีการเปิดรอบใหม่ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาไม่ต้องการให้เปิดการเจรจารอบใหม่ จากการศึกษาพบว่าประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นใช้วิธีการชัดจูงประเทศกำลังพัฒนาประเทศอื่นๆหลากหลายเวทีในช่วงหลังการประชุมที่ซีแอตเติล จนก่อนถึงการประชุมที่โดฮาด้วยการเสนอการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคหากประเทศกำลังพัฒนาเห็นด้วยกับการเปิดรอบใหม่ นอกจากนี้ผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ต่อการประชุมที่โดฮาและการเจ้าเป็นสมาชิก WTO ของจีนก็มีอิทธิพลให้ประเทศกำลังพัฒนายอมลดกระแสคัดค้านการเปิดรอบใหม่เช่นเดียวกันด้วย อีกทั้งในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 ประเทศ พัฒนาแล้วใช้ทั้งการกดดันและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จนทำให้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดเห็นด้วยกับการเปิดรอบใหม่แต่นัยยะจากการเปิดรอบใหม่นี้สามารถทำให้เกิดความล้มเหลวได้ในการประชุมรัฐมนตรีครั้งที่ 5 ที่เมืองแคนคูนในปี ค.ศ. 2003 ได้เหมือนกัน

บรรณานุกรม :
นุชสุพัณ ตัญธนาวิทย์, 2522- . (2547). การเมืองในการค้าระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการเปิดประชุมการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก, 1999-2001.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชสุพัณ ตัญธนาวิทย์, 2522- . 2547. "การเมืองในการค้าระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการเปิดประชุมการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก, 1999-2001".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชสุพัณ ตัญธนาวิทย์, 2522- . "การเมืองในการค้าระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการเปิดประชุมการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก, 1999-2001."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นุชสุพัณ ตัญธนาวิทย์, 2522- . การเมืองในการค้าระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการเปิดประชุมการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก, 1999-2001. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.