ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประชากรของนกน้ำและการประเมินความเหมาะสมของควนขี้เสียนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ในการจัดตั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประชากรของนกน้ำและการประเมินความเหมาะสมของควนขี้เสียนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ในการจัดตั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์
นักวิจัย : วัชราภรณ์ แก้วดี
คำค้น : WATERBIRDS , RAMSAR SITE , POPULATION STUDY , THALE NOI
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาประชากรและช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์ของนกน้ำที่บริเวณป่าเสม็ดควนขี้เสียน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กระทำโดยการนับจำนวนและบันทึกพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของนกน้ำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2541 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2542 จากการศึกษาพบนกในป่าเสม็ดควนขี้เสียนและบริเวณใกล้เคียงจำนวน 46 ชนิด จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นกประจำถิ่น 30 ชนิด นกอพยพ 8 ชนิดและนกที่เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ 8 ชนิด ซึ่งเป็นนกน้ำ 18 ชนิด มี 5 ชนิดที่ใช้ป่าเสม็ดเพื่อการสืบพันธุ์โดยสร้างรังอยู่รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ นกกาน้ำเล็ก ~iPhalacrocorax niger~iนกกระสาแดง ~iArdea purpurea~i นกยางควาย ~iBubulcus ibis~i นกยางเปีย ~iEgretta garzetta~iและนกแขวก ~iNycticorax nycticorax~i ทั้งนี้มีเพียงนกกาน้ำเล็ก ~iPhalacrocorax niger~i และ นกกระสาแดง~iArdea purpurea~i เท่านั้นที่ใช้พื้นที่นี้เพื่อการสืบพันธุ์ตลอดทั้งปี และพบนกหายากในประเทศไทยเกาะนอนที่ป่าเสม็ดนี้ 1 ชนิดคือ นกกุลา ~iThreskiornis melanocephalus~i ประชากรนกน้ำในป่าเสม็ดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมากในรอบหนึ่งปี โดยมีประชากรเฉลี่ยมากที่สุด 13,867-20,217 ตัวในเดือนพฤษภาคม และพบกิจกรรมการสืบพันธุ์ของนกน้ำมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนกกับปัจจัยแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ำฝน)พบนกน้ำ 3 ชนิดที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ นกยางควาย ~iBubulcus ibis~i นกแขวก~iNycticorax nycticorax~i และนกกุลา ~iThreskiornis melanocephalus~i จากผลการศึกษาประชากรนกน้ำในครั้งนี้อาจจะสรุปได้ว่าพื้นที่ควนขี้เสียนมีความเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์ภายใต้เกณฑ์การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ข้อ 1-6

บรรณานุกรม :
วัชราภรณ์ แก้วดี . (2542). การศึกษาประชากรของนกน้ำและการประเมินความเหมาะสมของควนขี้เสียนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ในการจัดตั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชราภรณ์ แก้วดี . 2542. "การศึกษาประชากรของนกน้ำและการประเมินความเหมาะสมของควนขี้เสียนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ในการจัดตั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชราภรณ์ แก้วดี . "การศึกษาประชากรของนกน้ำและการประเมินความเหมาะสมของควนขี้เสียนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ในการจัดตั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
วัชราภรณ์ แก้วดี . การศึกษาประชากรของนกน้ำและการประเมินความเหมาะสมของควนขี้เสียนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ในการจัดตั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.