ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
นักวิจัย : นพปฏล เหลืองรุ่งโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001041
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลอักขระภาษาไทยเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทางแผงแป้นพิมพ์ จากการศึกษาวิธีการออกแบบตำแหน่งอักขระของแผงแป้นพิมพ์ภาษาต่างประเทศซึ่งใช้กฎศึกษาสำนึก นำมาสร้างโปรแกรมเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หลังจากนั้นการเก็บค่าความถี่ของอักขระและคู่อักขระภาษาไทยจากข้อมูลจำนวน 200,000 อักขระเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนให้แก่โปรแกรมใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์จากผลการออกแบบที่ได้นำมาเปรียบเทียบผลการออกแบบโดยใช้การวัด 2 แบบ คือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากการวัดผลเชิงปริมาณพบว่า ตำแหน่งอักขระที่ออกแบบใหม่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับแผงแป้นพิมพ์แบบมาตรฐาน(แบบเกษมณี) โดยการคำนวณจากข้อมูลอัตราเร็วในการพิมพ์ของอาสาสมัครจำนวน 30 คนสามารถลดเวลาในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทางแผงแป้นพิมพ์ได้คิดเป็นร้อยละ 10.64 ด้วยความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 85 และสามารถลดระยะทางการเคลื่อนที่ของปลายนิ้วได้ถึงร้อยละ 27.84

บรรณานุกรม :
นพปฏล เหลืองรุ่งโรจน์ . (2542). การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพปฏล เหลืองรุ่งโรจน์ . 2542. "การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพปฏล เหลืองรุ่งโรจน์ . "การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
นพปฏล เหลืองรุ่งโรจน์ . การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.