ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองไทย-พม่า : ศึกษาพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองไทย-พม่า : ศึกษาพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนอง
นักวิจัย : รพีพร ทานะมัย, 2524-
คำค้น : การค้าชายแดน , ไทย--เขตแดน , ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--พม่า , ระนอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิญญา รัตนมงคลมาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741770758 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดระนองที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีระหว่างไทย-พม่าด้านจังหวัดระนอง โดยได้ใช้แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อนมาเป็นกรอบในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับพม่าด้านจังหวัดระนองเกิดจาก (1) ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติของผู้คนบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ (2) ความร่วมมือทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ (3) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการค้าชายแดน

บรรณานุกรม :
รพีพร ทานะมัย, 2524- . (2547). ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองไทย-พม่า : ศึกษาพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รพีพร ทานะมัย, 2524- . 2547. "ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองไทย-พม่า : ศึกษาพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รพีพร ทานะมัย, 2524- . "ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองไทย-พม่า : ศึกษาพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
รพีพร ทานะมัย, 2524- . ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองไทย-พม่า : ศึกษาพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.