ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2546-2555)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2546-2555)
นักวิจัย : นันทรัศมิ์ เทพดลไชย, 2513-
คำค้น : ทัณฑกรรม--ไทย , กระบวนการยุติธรรมทางอาญา--ไทย , เรือนจำ--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญยง ชื่นสุวิมล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741752024 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/663
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2546-2555) โดยศึกษาถึงทฤษฎีสาเหตุแห่งการกระทำผิดตามหลักอาชญาวิทยา ทฤษฎีการลงโทษผู้กระทำผิดตามหลักทัณฑวิทยา ปรัชญาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในงานราชทัณฑ์ และสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการเรือนจำในปัจจุบันว่ามีผลต่อการกำหนดทิศทางราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้าอย่างไร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่มีความรู้ด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยาหรือปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 160 ราย และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในงานราชทัณฑ์หรือกระบวนการยุติธรรม จำนวน 5 ราย โดยนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ Correlation ของตัวแปรที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสาเหตุแห่งการกระทำผิดตามหลักอาชญาวิทยา ทฤษฎีการลงโทษผู้กระทำผิดตามหลักทัณฑวิทยา ปรัชญาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในงานราชทัณฑ์ และสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการเรือนจำในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (2546-2555) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ที่กำหนดไว้

บรรณานุกรม :
นันทรัศมิ์ เทพดลไชย, 2513- . (2546). ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2546-2555).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทรัศมิ์ เทพดลไชย, 2513- . 2546. "ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2546-2555)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทรัศมิ์ เทพดลไชย, 2513- . "ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2546-2555)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นันทรัศมิ์ เทพดลไชย, 2513- . ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2546-2555). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.