ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
นักวิจัย : เกษรา ปัทมพันธุ์
คำค้น : BLEACHING , HYDROGEN PEROXIDE , FIBROBLAST , CELL- RESPONSE , FIBRONECTIN , TYPE ICOLLAGEN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000373
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อการสร้างไฟโบรเนกตินและเส้นใยคอลลาเจน ชนิดที่ 1 ของเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ การศึกษาในช่วงแรกเป็นการทดสอบหาระดับความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เป็นพิษต่อเซลล์เมื่อทำการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 6.25 ไมโครโมลาร์ ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์เมื่อทำการทดลองเลี้ยงเซลล์ในสภาวะที่มีไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นดังกล่าว และทำการวิเคราะห์ปริมาณไฟโบรเนกตินที่เซลล์สร้างในเวลา 24-48 ชั่วโมงผลปรากฎว่าเซลล์เพิ่มการสร้างไฟโบรเนกตินขึ้น 2-5 เท่าในเวลา 24 ชั่วโมง(p<0.05) เมื่อเทียบกับปริมาณที่สร้างในกลุ่มควบคุม แต่ไม่เห็นผลที่ชัดเจนเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 48 ชั่วโมง (p>0.05) และเมื่อทำการวิเคราะห์ผลต่อการสร้างเส้นใยคอลลาเจน ชนิดที่ 1 จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ในสภาวะอย่างเดียวกันเป็นเวลา 7 วัน ไม่พบความแตกต่างของปริมาณการสร้างเส้นใยคอลลาเจน ชนิดที่ 1อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จึงมีความเป็นไปได้ว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในความเข้มข้นต่ำที่ไม่ทำให้เซลล์ตายอาจมีผลเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของเซลล์ภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงแรกภายหลังจากเซลล์ได้รับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

บรรณานุกรม :
เกษรา ปัทมพันธุ์ . (2541). ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกษรา ปัทมพันธุ์ . 2541. "ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกษรา ปัทมพันธุ์ . "ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
เกษรา ปัทมพันธุ์ . ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.