ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน
นักวิจัย : เสริมศิริ นิลดำ
คำค้น : NEWSPAPER , NEWS WRITING , NEWS STRUCTURE , READERS' PERCEPTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าลีลาการเขียนข่าว ซึ่งประกอบ การใช้ภาษาและการลำดับเรื่อง มีผลต่อการรับรู้ของผู้อ่าน อันได้แก่ ความเข้าใจ ความจำความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือ และการรับรู้ความสำคัญของข่าวอย่างไร รวมทั้งศึกษาว่าตัวแปรด้านระดับการศึกษาของผู้อ่านมีผลต่อการรับรู้ลีลาการเขียนข่าวหรือไม่ ในการทดลองได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 320 คน ผู้วิจัยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การทดลองด้านภาษาในการเขียนข่าว โดยจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งอ่านข่าวที่เขียนด้วยภาษาข่าวและอีกกลุ่มหนึ่งอ่านข่าวที่เขียนด้วยภาษาไทยมาตรฐาน เช่นเดียวกับในส่วนที่ 2 คือ การทดลองการลำดับเรื่องในการเขียนข่าว โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งจะได้อ่านข่าวที่มีการลำดับเรื่องแบบปิรามิดหัวกลับและอีกกลุ่มหนึ่งอ่านข่าวที่เขียนแบบเล่าเรื่อง ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้น เลือกมาจากข่าวอาชญากรรมและข่าววิทยาศาสตร์ ที่เคยเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันมาแล้ว และนำมาเขียนขึ้นใหม่ให้ตรงกับลักษณะของการเขียนข่าวที่ต้องการศึกษา จากนั้น จึงพิมพ์ขึ้นใหม่แล้วนำมาเสนอรวมกับข่าวอื่นๆ ให้เหมือนที่เสนอในหนังสือพิมพ์จริง หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างอ่านข่าวทดลองเสร็จแล้ว ผู้วิจัยจะบันทึกว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าใจและระลึกเนื้อหาข่าวที่เขียนแต่ละแบบได้มากน้อยเพียงใด และให้ประเมินเจตคติได้แก่ ความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือ และการรับรู้ความสำคัญของข่าวที่ได้อ่าน ผลจากการวิจัยพบว่า 1. ข่าวที่เขียนด้วยภาษามาตรฐานทำให้ผู้อ่านที่มีการศึกษาสูงและต่ำสามารถเข้าใจและระลึกเนื้อหาข่าวได้มากกว่าที่เขียนด้วยภาษาข่าว และผู้อ่านจะให้ความสนใจ เชื่อถือ และรับรู้ความสำคัญของข่าวที่เขียนด้วยภาษามาตรฐานมากกว่า 2. ข่าวที่เขียนแบบเล่าเรื่องทำให้ผู้อ่านที่มีการศึกษาสูงและต่ำเข้าใจระลึก และสนใจเนื้อหาข่าวได้มากกว่าที่เขียนแบบปิรามิดหัวกลับ แต่ผู้อ่านให้ความเชื่อถือและรับรู้ความสำคัญของข่าวจากการเขียนทั้ง 2 แบบไม่แตกต่างกัน 3. ไม่พบว่ามีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างลีลาการเขียนข่าว กับระดับการศึกษาของผู้อ่าน

บรรณานุกรม :
เสริมศิริ นิลดำ . (2541). ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสริมศิริ นิลดำ . 2541. "ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสริมศิริ นิลดำ . "ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
เสริมศิริ นิลดำ . ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.