ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย ในจังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย ในจังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์
นักวิจัย : ประยุกต์ ศรีวิไล
คำค้น : BETA-E GLOBIN GENE , HAPLOTYPE , ALPHA GLOBIN GENE , GENE DELETION TYPE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาชนิดฮีโมโกลบิน โดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตทอิเล็คโตรโฟเรซีส ในเลือดประชากรชาวกูย ที่อยู่ในหมู่บ้านสะเดาหวานตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 55 รายตรวจพบฮีโมโกลบินอีชนิดเฮทเตอโรไซโกต จำนวน 33 ราย และชนิดโฮโมไซโกต จำนวน 8 ราย ความถี่ยีนบีตาอี {f((+,b)('E))= 0.445 และพบฮีโมโกลบินผิดปรกติ ชนิด Hb Pyrgos 3 รายศึกษาโดยวิธี ASPCR เมื่อนำ Hb Pyrgos ไปศึกษาแฮปโพลไทป์พบว่าเป็นแบบ (----(+,b)('Pyrgos)-+) และในชาวกูยบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน77 ราย ตรวจพบฮีโมโกลบินอีชนิดเฮทเตอร์โรไซโกต จำนวน38 ราย และชนิดโฮโมไซโกต จำนวน 5 ราย ความถี่ยีนบีตาอี{f((+,b)('E)) = 0.311 ในประชากรชาวกูยพบความถี่ยีนบีตาอีรวม {f((+,b)('E)) = 0.367 เมื่อศึกษาลักษณะแฮปโพลไทป์ในกลุ่มยีนบีตาอีโกลบินโดยวิธี PCR และเอนไซม์ตัดจำเพาะ ส่วนมากพบยีนบีตาอีอยู่บนโครโมโซม ชนิด FW2 มีแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอี 2 แบบเป็นแบบ +----(+,b)('E)+- และ -+-++(+,b)('E)+-โดยพบว่ายีนบีตาอีที่พบ มี chromosome background เหมือนในคนไทย คนลาว ลาวโซ่ง ภูไท และชาวโส้ แสดงให้เห็นว่าชาวกูยมียีนบีตาอีที่มีต้นกำเนิดเดียวกันและพบว่ายีนบีตาอี จำนวน8 โครโมโซมที่เป็นชนิด FW3 (Asian) มีแฮปโพลไทป์เป็นแบบ+----(+,b)('E)-+ และ -+-++(+,b)('E)-+ ซึ่งเป็นแฮปโพลไทป์ที่พบได้บ่อยในชาวเขมร แสดงว่ามีการแต่งงานข้ามกลุ่มระหว่างประชากรชาวกูยกับคนที่มีเชื้อสายชาวเขมร จากการศึกษารูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย พบทั้ง 3 แบบ โดยพบความถี่ แบบ --SEA0.011 ศึกษาโดยวิธี PCR และพบความถี่แบบ rightwarddeletion (-(+,a)('3.7)) และ leftward deletion(-(+,a)('4.2)) เป็น 0.189 และ 0.01 ตามลำดับ ซึ่งศึกษาโดยวิธี Southern blot hybridization แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย แบบ rightward deletion สูงกว่า leftwarddeletion

บรรณานุกรม :
ประยุกต์ ศรีวิไล . (2541). การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย ในจังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประยุกต์ ศรีวิไล . 2541. "การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย ในจังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประยุกต์ ศรีวิไล . "การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย ในจังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ประยุกต์ ศรีวิไล . การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย ในจังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.