ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำสี่พยางค์ในภาษาไทมาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำสี่พยางค์ในภาษาไทมาว
นักวิจัย : วิชญดา ทองแดง
คำค้น : WORD FORMATION , FOUR - SYLLABLE WORDS , TAI MAU
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างคำสี่พยางค์ในภาษาไทมาว และเพื่อจำแนกประเภทของคำสี่พยางค์ตามกระบวนการสร้างคำที่พบในภาษาดังกล่าว ส่วนแรกของการศึกษาเป็นการศึกษาโครงสร้างพยางค์และหน่วยคำของคำสี่พยางค์ โดยใช้พยางค์เป็นหน่วยของการสร้างคำ พบว่า คำสี่พยางค์ที่ประกอบด้วยรูปพยางค์ที่ต่างกัน2 รูป มีโครงสร้างเป็น AABB คำสี่พยางค์ที่ประกอบด้วยรูปพยางค์ที่ต่างกัน 3 รูป มีโครงสร้างพยางค์ 2 แบบ คือABCB และ ABCB และคำสี่พยางค์ที่มีรูปพยางค์ที่ต่างกัน4 รูป มีโครงสร้างเพียงลักษณะเดียวคือ ABCD จากข้อมูลคำสี่พยางค์ทั้งหมด 350 คำ พบว่า โครงสร้างที่พบมากที่สุดคือ ABAC, ABCD, AABB และ ABCB ตามลำดับ ในแง่ของระบบหน่วยคำ พบว่า มีลักษณะของการประกอบคำ 4 แบบ คือ 1) คำที่เป็นคำมูลเดี่ยว 4 พยางค์2) คำที่เกิดจากคำมูล 2 คำ 3) คำที่เกิดจากคำมูล 3 คำซึ่งประกอบด้วยคำมูล 2 พยางค์ 1 คำ และคำมูลพยางค์เดียว2 คำ และ 4) คำที่ประกอบด้วยคำมูลพยางค์เดียว 4 คำ ในส่วนที่สองเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคำพบว่า กระบวนการสร้างคำสี่พยางค์ มี 3 ลักษณะ กระบวนการที่พบมากที่สุดคือ การซ้อน รองลงมาได้แก่ การประสม และการซ้ำตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วิชญดา ทองแดง . (2541). คำสี่พยางค์ในภาษาไทมาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชญดา ทองแดง . 2541. "คำสี่พยางค์ในภาษาไทมาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชญดา ทองแดง . "คำสี่พยางค์ในภาษาไทมาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
วิชญดา ทองแดง . คำสี่พยางค์ในภาษาไทมาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.