ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : สมฤดี วงษ์สมิง
คำค้น : LOANS , STUDENT LOANS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540001218
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานกองทุน ความต้องการของนิสิตนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุน วิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนและเสนอแนวทางการพัฒนากองทุน ผลการวิจัยพบว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติดังนี้บิดามารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้รวมกันไม่เกิน300,000 บาทต่อปี มีผลการเรียนดีหรือเรียนได้ ไม่มีงานประจำทำ ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ขอรับแบบและยื่นคำกู้ที่กองกิจการนิสิตนักศึกษา การคัดเลือกจะพิจารณาจากแบบคำขอกู้ และการสัมภาษณ์ การให้กู้ยืมพิจารณาจากความจำเป็น ตามที่นิสิตนักศึกษาขอกู้ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี การประกาศผลผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมประกาศภายหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว และต้องให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองไปทำสัญญาภายใน 30 วันหลังจากนั้นประมาณ 60 วัน นิสิตนักศึกษาจะได้รับเงินสำหรับปัญหาการดำเนินงานกองทุน ได้แก่ นิสิตนักศึกษาได้รับเงินล่าช้า บุคลากรไม่เพียงพอ นโยบายการดำเนินงานไม่ชัดเจน นิสิตนักศึกษาต้องได้รับเงินภายใน 1 เดือนหลังจากทำสัญญาและต้องการกู้ยืมกองทุนอย่างต่อเนื่องในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี การวิเคราะห์การดำเนินงาน ด้านสภาพแวดล้อมนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะผู้รับทุนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรด้านปัจจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วงเงินให้กู้ยืม สัญญากู้ยืมและการค้ำประกันมีความเหมาะสม แต่มีบางข้อควรปรับปรุง ด้านกระบวนการดำเนินงาน การรับสมัครการคัดเลือก การประกาศผลสอดคล้องกับนโยบายกองทุนแต่ระยะเวลาการปฏิบัติงานล่าช้า ทำให้ได้รับเงินล่าช้าผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2539 ยังไม่สามารถตอบสนองนโยบายกองทุนได้อย่างทั่วถึง ในปีการศึกษา 2540นิสิตนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินกองทุนมากขึ้นการเสนอแนวทางควรมีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น โดยการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการแนะนำและตรวจสอบเอกสารช่วงงานเร่งด่วน

บรรณานุกรม :
สมฤดี วงษ์สมิง . (2540). การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมฤดี วงษ์สมิง . 2540. "การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมฤดี วงษ์สมิง . "การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
สมฤดี วงษ์สมิง . การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.