ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : สุนีย์ เกียรติมาพรศักดิ์
คำค้น : INSTRUCTIONAL SUPERVISORY , ENGLISH TEACHERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540001174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในด้านหลักสูตร ด้านการเตรียมการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้วิจัยได้ส่งแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 249 ฉบับได้รับคืนฉบับสมบูรณ์ จำนวน 240 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ96.39 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาหาระดับความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความต้องการการนิเทศการสอน อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัดผลและประเมินผล และมีความต้องการการนิเทศการสอน อยู่ในระดับน้อย ในด้านการเตรียมการสอน

บรรณานุกรม :
สุนีย์ เกียรติมาพรศักดิ์ . (2540). การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนีย์ เกียรติมาพรศักดิ์ . 2540. "การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนีย์ เกียรติมาพรศักดิ์ . "การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
สุนีย์ เกียรติมาพรศักดิ์ . การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.