ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6
นักวิจัย : วิไลวรรณ มีสวรรค์
คำค้น : APPLICATION OF FOLKLORE , SOCIAL STUDIES INSTRUCTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540001101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ในการสอนสอดแทรกในห้องเรียน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านค่านิยม ขนบธรรมประเพณี แบบแผนการดำเนินชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ความเป็นพลเมืองดี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ครูสังคมศึกษาจำนวน 54 คน ซึ่งสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนครูสังคมศึกษานำวัฒนธรรมพื้นบ้านทุกด้านไปใช้ในการสอนเรื่องค่านิยม และความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนการสอนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนการดำเนินชีวิตประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมืองดี ใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ครบทุกด้าน แต่วัฒนธรรมพื้นบ้านที่ทุกเรื่องนำไปใช้มากที่สุด คือด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและศาสนา ยกเว้นด้านประวัติศาสตร์ที่ใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านด้านศิลปกรรมและโบราณคดีมากที่สุด 2. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมในห้องเรียนวิธีที่ครูสังคมศึกษาใช้มากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ วิธีการอภิปรายและการวิเคราะห์ สำหรับวิธีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ครูสังคมศึกษาใช้มากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ วิธีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการ และทัศนศึกษา

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ มีสวรรค์ . (2540). การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิไลวรรณ มีสวรรค์ . 2540. "การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิไลวรรณ มีสวรรค์ . "การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
วิไลวรรณ มีสวรรค์ . การศึกษาการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านไปใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.