ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้พอร์ทโฟลิโอที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้พอร์ทโฟลิโอที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กิรินท์ สหเสวียนต์
คำค้น : PORTFOLIO , TEACHING TECHNIQUE DEVELOPMENT , ENGLISH , PRIVATE EDUCATION , ELEMENTARY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540001077
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้พอร์ทโฟลิโอที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างประชากรเป็นครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ตารางบันทึกแผนการสอน จำนวน 1 ตาราง ตารางบันทึกผลการดำเนินการสอน จำนวน 1 ตาราง แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู้ด้านการรู้จักการใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวด้านสถานภาพการศึกษาและด้านภาระงานของครู จำนวน 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน1 ฉบับ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หลังการใช้พอร์ทโฟลิโอครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มมากกว่าก่อนการใช้พอร์ทโฟลิโออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบว่าครูสามารถพัฒนาการสอนขึ้นได้ 2. ด้านบทบาทของครู หลังการใช้พอร์ทโฟลิโอครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลดจำนวนการเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนน้อยลงกว่าก่อนการใช้พอร์ทโฟลิโออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ด้านกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ หลังการใช้พอร์ทโฟลิโอ ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้กิจกรรมการสอนเป็นจำนวนมากกว่าก่อนการใช้พอร์ทโฟลิโออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. การเข้าไปสัมภาษณ์ครูเพื่อให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอน และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษจากผู้วิจัยทำให้ครูเห็นจุดอ่อนในการสอนของตนเองโดยครูมีความต้องการจะปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ ครูต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนเพิ่มเติม และครูต้องการความช่วยเหลือ แนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นจำนวนน้อยที่สุด 5. ครูที่มีการพัฒนาการสอนมากที่สุด คือ ครูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูที่เรียนจบวิชาเอกประถมศึกษา ครูที่จบการศึกษามานานถึง 16-20 ปี ครูที่มีประสบการณ์ทางการสอนมากกว่า 10 ปี ครูที่มีจำนวนชั่วโมงในการสอนน้อยครูที่ไม่มีภาระงานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการสอน และครูที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมทางวิชาการ

บรรณานุกรม :
กิรินท์ สหเสวียนต์ . (2540). ผลของการใช้พอร์ทโฟลิโอที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิรินท์ สหเสวียนต์ . 2540. "ผลของการใช้พอร์ทโฟลิโอที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิรินท์ สหเสวียนต์ . "ผลของการใช้พอร์ทโฟลิโอที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
กิรินท์ สหเสวียนต์ . ผลของการใช้พอร์ทโฟลิโอที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.