ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น
นักวิจัย : คมศร วงษ์รักษา
คำค้น : NEdDS ASSESSMENT , DISCREPANCY MODEL , PRIORITY SETTING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540001058
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการจัดเรียงลำดับ ความสำคัญในการประเมินความต้องการจำเป็น ซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มี 4 วิธี คือ MDF, PNla, PNlb และ t-test กลุ่มที่ 2 มี 5 วิธี ได้แก่ Del-Na, Del-Nb, Del-Nc, Del-Ndและ Del-Ne กลุ่มที่ 3 มี 5 วิธี ได้แก่ WNla, WNlb, WNlc,WNld และ WNle โดยศึกษาในบริบทของการพัฒนาบุคลากรของกรมอาชีวศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ อาจารย์ผู้สอนอยู่ในแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม จากวิทยาลัยเทคนิค 27 แห่ง ที่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ประกอบการทำกระบวนการกลุ่มสมมุตินัย การวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1) การหาความสอดคล้องของผลการจัดเรียงลำดับความสำคัญจากเทคนิควิธี โดยใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลประชากรและเทคนิคมอนติ คาร์โล ตอนที่ 2)การหาคุณภาพของเทคนิควิธี โดยพิจารณาจากค่าความเที่ยงแบบสอบซ้ำ และค่าความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ ในการจัดเรียงลำดับ ผลการวิจัยพบว่า ความสอดคล้องของเทคนิควิธีทั้งหมดในกลุ่มที่ 1, 2, 3 มีค่าสูง คือ .9242, .9811 และ .9743ตามลำดับ ผลการศึกษาจากเทคนิคมอนติ คาร์โล พบว่าวิธี PNlbมีผลการจัดเรียงลำดับใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในประชากรมากกว่าวิธีอื่นๆ ความเที่ยงแบบการวัดซ้ำของทุกเทคนิควิธีมีค่าสูงและใกล้เคียงกัน วิธีที่ให้ ค่าความตรงในการจัดลำดับสูงสุดคือDel-Nd และ Del-Ne

บรรณานุกรม :
คมศร วงษ์รักษา . (2540). การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คมศร วงษ์รักษา . 2540. "การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คมศร วงษ์รักษา . "การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
คมศร วงษ์รักษา . การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.