ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
นักวิจัย : จุฬาวลัย สุนทรวิภาต
คำค้น : DEVELOPMENT , STUDENTS QUALITY OF LIFE IN SCHOOL , SCALE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540001008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนประถมศึกษาโดยนำกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของเด็กรวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นำมาสร้างเป็นแบบวัด และทดลองใช้ปรับปรุง และทดสอบเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน479 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดด้านความตรง ความเที่ยงและอำนาจจำแนก ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย มีตัวบ่งชี้12 ตัว ด้านวิชาการ มีตัวบ่งชี้ 12 ตัว ด้านอารมณ์และจิตใจมีตัวบ่งชี้ 5 ตัว ด้านสังคม มีตัวบ่งชี้ 5 ตัว และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีตัวบ่งชี้ 2 ตัว หลังจากที่พัฒนาแล้ว ได้ข้อคำถาม66 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ข้อมูลส่วนตัว 2. การกระทำ3. ความคิดเห็น 2. คุณภาพของแบบวัด พบว่า มีความตรงตามเนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัด มีค่าอยู่ระหว่าง 1-0.75มีความตรงตามโครงสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าความเที่ยงแบบวัดซ้ำเท่ากับ 0.8283 เมื่อจำแนกรายด้าน ด้านร่างกาย มีค่าเท่ากับ .8026 ด้านวิชาการ มีค่าเท่ากับ .7189 ด้านอารมณ์และจิตใจ มีค่าเท่ากับ .6741ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีค่าเท่ากับ .6693 และด้านสังคมมีค่าเท่ากับ .6681 และมีอำนาจจำแนก ซึ่งข้อคำถามทุกข้อสามารถแยกกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำที่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติทีอยู่ระหว่าง 2.82-12.05 และค่าสหสัมพันธ์ของความสอดคล้องระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 0.18-0.58 ซึ่งพบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกข้อ

บรรณานุกรม :
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต . (2540). การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต . 2540. "การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต . "การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต . การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.