ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม
นักวิจัย : ศศิธร เขียวกอ
คำค้น : DACUM TECHNIQUE , TRAINING NEEDS ASSESSMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540001000
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมสำหรับการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กรเอกชนและเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการนำเทคนิคเดคัมไปใช้ในการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และพนักงานของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการขายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น2 ขั้นตอน คือ (1) การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม ได้แก่ การสำรวจหาสมรรถภาพการทำงานที่ควรพัฒนาด้วยเทคนิคเดคัม ประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามที่อิงข้อมูลจากเทคนิคเดคัมในการสร้างข้อคำถาม จัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นโดยใชวิธีการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย(2) การตรวจสอบความเหมาะสมในการนำเทคนิคเดคัมไปใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมได้แก่ การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเวลาศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการเดคัมโดยใช้แบบสอบถาม และศึกษาความสอดคล้องของข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลที่ได้จากระบวนการเดคัม ผลการสำรวจของบริษัทโดยใช้แบบสอบถามกับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า การสำรวจสภาพการทำงานที่ควรพัฒนาด้วยเทคนิคเดคัมประกอบด้วย 7 สมรรถภาพ ความต้องการจำเป็นที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด คือ การบริหารเวลานอกจากนี้ยังพบว่าเทคนิคเดคัมมีความเหมาะสมเพราะสามารถหาความต้องการจำเป็นที่แท้จริง ปฏิบัติได้ไม่ยากรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการมีความพึงพอใจในการใช้เทคนิค ความต้องการจำเป็นที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มากกว่าความต้องการจำเป็นที่ได้จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามของบริษัท

บรรณานุกรม :
ศศิธร เขียวกอ . (2540). การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร เขียวกอ . 2540. "การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร เขียวกอ . "การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ศศิธร เขียวกอ . การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.