ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างโมเดลสำหรับเครื่องระเหยหยดน้ำ เครื่องเพิ่ม/ลดความชื้น และเครื่องลดอุณหภูมิน้ำแบบพ่นฝอยที่มีทิศทางการไหลของอากาศและหยดน้ำในทิศเดียวกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างโมเดลสำหรับเครื่องระเหยหยดน้ำ เครื่องเพิ่ม/ลดความชื้น และเครื่องลดอุณหภูมิน้ำแบบพ่นฝอยที่มีทิศทางการไหลของอากาศและหยดน้ำในทิศเดียวกัน
นักวิจัย : ประธาน วงศ์ศริเวช
คำค้น : DROPLET , EVAPORATOR , HUMIDIFIER , DEHUMIDIFIER , COOLING TOWER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000889
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องถ่ายเทมวลและความร้อนแบบพ่นฝอยที่มีทิศทางการไหลของอากาศและหยดน้ำในทิศเดียวกันที่สร้างขึ้น สามารถใช้ทำนายลักษณะสมบัติของอากาศและหยดน้ำเช่น ขนาด อุณหภูมิ และความเร็วของหยดน้ำ อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ณ ตำแหน่งความยาวต่างๆ ของเครื่องระเหยหยดน้ำเครื่องเพิ่ม/ลดความชื้นอากาศ และเครื่องลดอุณหภูมิน้ำ ทั้งกรณีที่หยดน้ำมีขนาดเดียวและกรณีที่หยดน้ำมีหลายขนาด และ/หรือทั้งกรณีที่การพ่นฝอยเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอตลอดแนวรัศมีของเครื่อง จากการจำลองพฤติกรรมของเครื่องระเหยหยดน้ำในกรณีต่างๆ พบว่าขนาดเฉลี่ยและลักษณะการกระจายขนาดของหยดน้ำตลอดจนลักษณะการกระจายปริมาณน้ำตามแนวรัศมีของเครื่องมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติของอากาศและหยดน้ำกล่าวคือ กรณีที่หยดน้ำมีขนาดเดียวทั้งที่การพ่นฝอยเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอตลอดแนวรัศมีของเครื่อง หยดน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าจะมีการลดลงของขนาด อุณหภูมิและความเร็วของหยดน้ำเร็วกว่า อีกทั้งส่งผลให้อากาศมีอุณหภูมิลดลงพร้อมกับความชื้นที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า กรณีที่หยดน้ำมีหลายขนาดผสมกันทั้งที่การพ่นฝอยเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอตลอดแนวรัศมีของเครื่อง หยดน้ำที่มีการกระจายขนาดแคบกว่าจะมีการลดลงของขนาดและอุณหภูมิของหยดน้ำเร็วกว่าอีกทั้งส่งผลให้อากาศมีอุณหภูมิลดลงพร้อมกับความชื้นที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าหยดน้ำที่มีการกระจายขนาดกว้างกว่า กรณีที่พ่นฝอยหยดน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดแนวรัศมีของเครื่อง หยดน้ำจะมีการลดลงของขนาดและอุณหภูมิของหยดน้ำเร็วกว่า อีกทั้งส่งผลให้อากาศมีอุณหภูมิลดลงพร้อมกับความชื้นที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่ากรณีที่พ่นฝอยหยดน้ำอย่างไม่สม่ำเสมอตลอดแนวรัศมีของเครื่องนอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังได้จำลองการทำงานของเครื่องเพิ่ม/ลดความชื้นอากาศ และเครื่องลดอุณหภูมิน้ำ ในกรณีที่หยดน้ำมีขนาดเดียวและการพ่นฝอยเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดแนวรัศมีของเครื่องอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ประธาน วงศ์ศริเวช . (2540). การสร้างโมเดลสำหรับเครื่องระเหยหยดน้ำ เครื่องเพิ่ม/ลดความชื้น และเครื่องลดอุณหภูมิน้ำแบบพ่นฝอยที่มีทิศทางการไหลของอากาศและหยดน้ำในทิศเดียวกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประธาน วงศ์ศริเวช . 2540. "การสร้างโมเดลสำหรับเครื่องระเหยหยดน้ำ เครื่องเพิ่ม/ลดความชื้น และเครื่องลดอุณหภูมิน้ำแบบพ่นฝอยที่มีทิศทางการไหลของอากาศและหยดน้ำในทิศเดียวกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประธาน วงศ์ศริเวช . "การสร้างโมเดลสำหรับเครื่องระเหยหยดน้ำ เครื่องเพิ่ม/ลดความชื้น และเครื่องลดอุณหภูมิน้ำแบบพ่นฝอยที่มีทิศทางการไหลของอากาศและหยดน้ำในทิศเดียวกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ประธาน วงศ์ศริเวช . การสร้างโมเดลสำหรับเครื่องระเหยหยดน้ำ เครื่องเพิ่ม/ลดความชื้น และเครื่องลดอุณหภูมิน้ำแบบพ่นฝอยที่มีทิศทางการไหลของอากาศและหยดน้ำในทิศเดียวกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.