ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำเสียงพูดคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซี และนิวรอลเน็ตเวิร์ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำเสียงพูดคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซี และนิวรอลเน็ตเวิร์ก
นักวิจัย : ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
คำค้น : SPEECH RECOGNITION , THAI POLYSYLLABIC WORD , FUZZYMEMBERSHIP FUNCTION , NEURAL NETWORK
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000808
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาวิธีการรู้จำคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นต่อผู้พูด โดยใช้นิวรอลเน็ตเวอร์กและใช้เทคนิคแบบฟัซซีในการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนโดยแทนที่จะใช้ข้อมูลเข้าเป็นค่าสมาชิกภาพแบบฟัซซี ร่วมกับข้อมูลออกที่ต้องการแบบค่าสมาชิกภาพของแต่ละคำศัพท์ในการฝึกฝน ดังที่เคยใช้ในงานวิจัยหลายๆ งานที่ผ่านมา จะใช้ข้อมูลเข้าเป็นค่าสมาชิกภาพแบบฟัซซี ร่วมกับข้อมูลออกที่ต้องการแบบเลขฐานสอง ชุดคำศัพท์ประกอบด้วยคำศัพท์ตัวเลข 0-9 ชุดคำศัพท์หนึ่งพยางค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลข 20 คำ ชุดคำศัพท์สองพยางค์ 20 คำ และชุดคำศัพท์สามพยางค์ 20 คำ โดยใช้วิธีการตรวจสอบจำนวนพยางค์ และการตรวจสอบเสียงวรรณยุกต์ในการแบ่งกลุ่มคำศัพท์เบื้องต้น เพื่อลดจำนวนคำศัพท์ที่นิวรอลเน็ตเวอร์กหนึ่งๆ จะต้องรู้จำ ผู้พูดในชุดฝึกฝนมีจำนวน 50 คนและชุดทดสอบแบบไม่ขึ้นต่อผู้พูด 10 คน ผลการทดสอบได้อัตราการรู้จำแบบขึ้นต่อผู้พูด และแบบไม่ขึ้นต่อผู้พูดเฉลี่ย94.4 และ 93.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่ากรณีที่ใช้ข้อมูลเข้าเป็นค่าสัมประสิทธิ์การประมาณพันธะเชิงเส้น3.3 และ 3.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . (2540). การรู้จำเสียงพูดคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซี และนิวรอลเน็ตเวิร์ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . 2540. "การรู้จำเสียงพูดคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซี และนิวรอลเน็ตเวิร์ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . "การรู้จำเสียงพูดคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซี และนิวรอลเน็ตเวิร์ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . การรู้จำเสียงพูดคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซี และนิวรอลเน็ตเวิร์ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.