ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในธุรกิจส่งออก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในธุรกิจส่งออก
นักวิจัย : ทวิติยา สินธุพงศ์
คำค้น : INTERNET , EXPORT BUSINESS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันความต้องการและปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของธุรกิจส่งออกรวมทั้งความคิดเห็นที่มีต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในอนาคต โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจส่งออก17 กลุ่ม ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 38 บริษัท รวมทั้งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ สมาคมผู้ส่งออก บริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต กรมส่งเสริมการส่งออกและนักวิชาการด้านอินเตอร์เน็ต จำนวน 10 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 48 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ธุรกิจส่งออกที่ใช้อินเตอร์เน็ตมีมากกว่าธุรกิจส่งออกที่ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนเล็กน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนบริการบนอินเตอร์เน็ตที่นิยมใช้มากที่สุดคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพการใช้อินเตอร์เน็ต พบว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสีย 2. ธุรกิจส่งออกที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ มีความต้องการขยายฐานการใช้ให้กว้างขึ้นสำหรับธุรกิจส่งออกที่ยังไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มีความต้องการจะนำมาใช้ในอนาคต 3. ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ load ช้า รองลงมาคือค่าบริการแพง และระบบมีการล่ม (down) บ่อย 4. ธุรกิจส่งออกส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใช้อินเตอร์เน็ตช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาดให้แก่บริษัททั้งนี้เพราะความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และยังใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ได้กว้างขวางมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถขยายผลไปสู่การค้าระดับโลก เพื่อรองรับกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ในอนาคต และธุรกิจส่งออกยังคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสามารถเข้าสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณปี ค.ศ.2005 แต่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบพื้นฐานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
ทวิติยา สินธุพงศ์ . (2540). สถานภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในธุรกิจส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทวิติยา สินธุพงศ์ . 2540. "สถานภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในธุรกิจส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทวิติยา สินธุพงศ์ . "สถานภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในธุรกิจส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ทวิติยา สินธุพงศ์ . สถานภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในธุรกิจส่งออก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.