ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สมใจ นิธินันทน์
คำค้น : STUDY , FOR QUESTIONING SKILLS IN THE AREA OF QUALITYOF LIFE TEACHERS IN GENERAL NON-FORMAL EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000408
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทคำถามทักษะการใช้คำถามและความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามและทักษะการใช้คำถาม ของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญวิธีเรียนแบบชั้นเรียนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต (บังคับ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต(บังคับ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีเรียนแบบชั้นเรียนจำนวน 25 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนผู้ใหญ่สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเพมหานคร 4 เขต จากจำนวน 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกตและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ครูผู้สอนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต (บังคับ) ใช้คำถามประเภทความรู้-ความจำมากที่สุด รองลงมาเป็นคำถามประเภทความเข้าใจ และใช้คำถามประเภทการประเมินค่าน้อยที่สุด 2. ทักษะการใช้คำถามที่ครูผู้สอนใช้มากที่สุด คือ การใช้คำถามที่ครูแนะแนวทางหรือให้คำตอบทันที รองลงมาคือ การใช้คำถามที่นักศึกษาตอบคำถามเป็นหมู่คณะ และทักษะการใช้คำถามที่ครูใช้น้อยที่สุด คือ การใช้คำถามซ้อนหลายคำถาม 3. แบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำถามประเภทต่างๆ ครูเข้าใจคำถามที่ต้องการคำตอบประเภทความรู้-ความจำมากที่สุด และตอบคำถามทักษะการใช้คำถามข้อที่ถามเรื่องวิธีการเรียกชื่อนักศึกษาตอบคำถาม ถูกต้องมากที่สุด รองลงมาคือประเภทคำถามที่ดีคืออะไร

บรรณานุกรม :
สมใจ นิธินันทน์ . (2540). การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมใจ นิธินันทน์ . 2540. "การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมใจ นิธินันทน์ . "การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
สมใจ นิธินันทน์ . การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.