ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินคุณสมบัติการผ่านผิวหนังและป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณสมบัติการผ่านผิวหนังและป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
นักวิจัย : สุภัทรา บุญเสริม
คำค้น : IN VIVO EVALUATION IN VITRO EVALUATION SPF-290sANALYZER , SPF VALUE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการประเมินคุณสมบัติการผ่านผิวหนังและป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดในผลิตภัณฑ์รูปแบบอิมัลชั่นทั้งชนิดน้ำมันในน้ำและน้ำในน้ำมันซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการใช้มากที่สุด ในการศึกษานี้การพัฒนาสูตรตำรับของอิมัลชั่นป้องกันแสงแดดเลือกใช้สารป้องกันแสงแดดชนิดต่างๆ ในปริมาณต่างกันและพัฒนาตำรับโดยการเติมน้ำมันซิลิโคนความหนืด350 เซนติพอยส์ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำที่ดีขึ้น การศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดทั้งหมดที่เตรียมมีความคงตัวดีมีค่า pH 7.0(+,-)0.5 มีคุณสมบัติการกระจายตัวดีเมื่อวัดประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด (SPF) โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ SPF 290s พบว่าค่า SPF ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารป้องกันแสงแดด แต่ไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของอิมัลชั่นและสารป้องกันน้ำ การสึกษาการผ่านผิวหนังของสารป้องกันแสงแดดโดยใช้ฟรานซ์ดิฟฟิวชั่นเซลล์พบว่าสารป้องกันแสงแดดมีการสะสมอยู่ในผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์เนียม (Stratum corneum) มากที่สุดไม่มีการผ่านไปยังชั้นของของเหลวรองรับ (receptor fluid) การประเมินประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดในคน (in vivo) ตามวิธีที่กำหนดโดย US-FDA พบว่าตำรับของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่ใช้โฮโมซาเลทเป็นสารมาตรฐานในการวัดการป้องกันแสงแดดมีค่า SPF เท่ากับ 4 ตรงตามที่กำหนดไว้ ส่วนตำรับที่มีสารป้องกันแสงแดดในความเข้มข้นต่างๆ แสดงว่า SPF ต่ำกว่าที่วัดได้จากเครื่องวิเคราะห์ SPF 290s โดยค่า SPF ที่ได้จากการเครื่องวิเคราะห์ SPF 290s กับค่า SPF ที่ได้จากการประเมินในคน (in vivo) ตามวิธีที่กำหนดโดย US-FDAมีความสัมพันธ์ต่ำด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์ (r) = 0.5658

บรรณานุกรม :
สุภัทรา บุญเสริม . (2540). การประเมินคุณสมบัติการผ่านผิวหนังและป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภัทรา บุญเสริม . 2540. "การประเมินคุณสมบัติการผ่านผิวหนังและป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภัทรา บุญเสริม . "การประเมินคุณสมบัติการผ่านผิวหนังและป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
สุภัทรา บุญเสริม . การประเมินคุณสมบัติการผ่านผิวหนังและป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.