ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงานในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงานในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
นักวิจัย : คาวุฒิ ฝาสันเทียะ
คำค้น : HEALTH STATUS , WORKING-AGE GROUP , CENTRAL REGION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000337
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชาชนวัยแรงงานอยู่ในวัยที่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและเป็นที่พึ่งของครอบครัว ถ้าเกิดปัญหาสุขภาพและมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง และบุคคลในครอบครัว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ พฤติกรรมอนามัย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนวัยแรงงานอายุ 13-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย โดยทำการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2540 - 31 ธันวาคม 2540จำนวน 952 ราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.9เพศชายร้อยละ 30.1 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 33 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 34.8 จบประถมศึกษาตอนต้น รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 4,500 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ร้อยละ 35.9น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าร้อยละ 16.6 ซึ่งเท่ากับประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่มีผู้ที่ไม่ได้ทำงานร้อยละ 34.1 โดยกำลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 59.5 สถานภาพการทำงานส่วนใหญ่ร้อยละ 37.5เป็นลูกจ้างเอกชน ความชุกของภาวะการเจ็บป่วยเท่ากับร้อยละ 44 ในเขตเทศบาลใกล้เคียงกับนอกเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ 43.3 และ 44.3 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการออกกำลังกายร้อยละ 53.9 มีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 14.1มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 28.3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพได้แก่ อายุ สถานภาพสมรสและระดับการศึกษาสูงสุดที่ p < 0.005 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่ p < 0.005 และลักษณะและประเภทของงานที่ทำที่ p < 0.001 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพการสมรสที่ p < 0.01 สถานภาพการทำงานที่ p < 0.05 และลักษณะและประเภทของงานที่ทำที่ p < 0.001 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพการทำงานที่ p < 0.05และลักษณะและประเภทของงานที่ทำ ที่ p < 0.001 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับค่าดัชนีมวลกาย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรสและระดับการศึกษา ที่ p < 0.005 และสถานภาพการทำงานที่ p < 0.05 จากการศึกษาน่าจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากร หน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่จริง

บรรณานุกรม :
คาวุฒิ ฝาสันเทียะ . (2540). ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงานในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คาวุฒิ ฝาสันเทียะ . 2540. "ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงานในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คาวุฒิ ฝาสันเทียะ . "ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงานในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
คาวุฒิ ฝาสันเทียะ . ภาวะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงานในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.