ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกลั่นกรองพยานหลักฐานชั้นสอบสวน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกลั่นกรองพยานหลักฐานชั้นสอบสวน
นักวิจัย : จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
คำค้น : SCREENING OF EVIDENCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000263
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การกลั่นกรองพยานหลักฐานชั้นสอบสวนนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องกลั่นกรองให้ได้พยานหลักฐานที่ดีที่สุดหรือพยานหลักฐานที่มีคุณค่าต่อการรับฟังของศาลให้มากที่สุดพยานหลักฐานใดที่ไม่มีประโยชน์ในคดีแต่อย่างใด พยานหลักที่ได้มาโดยมิชอบ หรือพยานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีแล้ว พนักงานสอบสวนต้องกลั่นกรองพยานหลักฐานประเภทนี้มิให้มีอยู่ในสำนวนการสอบสวน และต้องใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักและรับฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายอย่างลึกซึ้งตามลักษณะคุณค่าของพยาน โดยต้องมีความละเอียดรอบครอบในการวินิจฉัยคำพยานว่ามีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกับพยานหลักฐานอื่น ๆ ด้วย โดยการสั่งคดีของพนักงานอัยการ หรือการพิจารณาคดีชั้นศาลต่างก็ต้องอาศัยพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนทำการรวบรวมมาทั้งสิ้น ฉะนั้น ถ้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จรรยาบรรณที่ดีแล้วการกลั่นกรองพยานหลักฐานชั้นสอบสวนก็จะมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น ว่าจะให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานได้ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ควรมีองค์กรควบคุมการสอบสวนที่เป็นอิสระมาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนว่าจะได้รับการปฏิบัตโดยความชอบธรรมตามหลักกฎหมาย และเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช . (2540). การกลั่นกรองพยานหลักฐานชั้นสอบสวน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช . 2540. "การกลั่นกรองพยานหลักฐานชั้นสอบสวน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช . "การกลั่นกรองพยานหลักฐานชั้นสอบสวน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช . การกลั่นกรองพยานหลักฐานชั้นสอบสวน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.