ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้สำหรับมารดาวัยรุ่นและครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้สำหรับมารดาวัยรุ่นและครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น
นักวิจัย : ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
คำค้น : SUPPORTIVE AND EDUCATIVE NURSING SYSTEM , TEENAGEMOTHERS , FAMILIES , SELF CARE ABILITIES , CHILD-CAREABILITIES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้สำหรับมารดาวัยรุ่นและครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด ซึ่งใช้กรอบทฤษฎีระบบการพยาบาลกับการดูแลตนเองของโอเรม ในหลักการของการร่วมกันประเมินปัญหาการดูแลตนเองและดูแลบุตร ระหว่างพยาบาล มารดาวัยรุ่นและครอบครัวให้ความรู้ตามสภาพปัญหา โดยมีแผนการสอนเรื่องการปฏิบัติตนในระยะหลังคลอดและการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด ภาพพลิกประกอบการสอนและแจกคู่มือภายหลังการสอน ให้การชี้แนะเพื่อการตัดสินใจ สนับสนุนโดยการนำครอบครัวของมารดาวัยรุ่นเป็นแหล่งในการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างในการดูแลตนเองและดูแลบุตร ติดตามและสนับสนุน การปฏิบัติในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น และส่งเสริมครอบครัวให้ช่วยเหลือดูแลมารดาวัยรุ่น มีการเยี่ยมบ้านในสัปดาห์ที่1 และ 3 หลังคลอด และการสร้างสิ่งแวดล้อม โดยประสานให้มารดาวัยรุ่นและครอบครัวได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิดเห็นประสบการณ์ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาวัยรุ่นที่มีสภาพสมรสคู่ อายุน้อยกว่า 20 ปี รับไว้ในแผนกสูติกรรมหลังคลอดของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีจับคู่ด้วยปัจจัยรายได้ต่อเดือนของครอบครัว และลักษณะครอบครัวสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC('x) คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษา พบว่า 1. ความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น กลุ่มที่ได้รับการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ภายหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น กลุ่มที่ได้รับการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ภายหลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล . (2540). ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้สำหรับมารดาวัยรุ่นและครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล . 2540. "ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้สำหรับมารดาวัยรุ่นและครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล . "ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้สำหรับมารดาวัยรุ่นและครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล . ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้สำหรับมารดาวัยรุ่นและครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและดูแลบุตรของมารดาวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.