ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นักวิจัย : โสภณ สุวรรณรัตน์
คำค้น : THE PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION BILL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายโดยตรง ผลการวิจัยพบว่า 1. สมาชิกสภาจังหวัดมีความพึงพอใจในบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัตองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ....เนื่องจากเป็นการเพิ่มอำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมากขึ้น ในขณะที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่พอใจ เนื่องจากกลัวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้ามาแทรกแซงอำนาจหน้าที่ของตนเอง 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายมีความเห็นเหมือนกันว่า หากร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. .... มีผลบังคับใช้แล้วจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งสองฝ่าย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแตกต่างกัน คือสมาชิกสภาจังหวัดเสนอให้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอให้มีการยกเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบซ้ำซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น

บรรณานุกรม :
โสภณ สุวรรณรัตน์ . (2540). ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โสภณ สุวรรณรัตน์ . 2540. "ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โสภณ สุวรรณรัตน์ . "ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
โสภณ สุวรรณรัตน์ . ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.