ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อุไรวรรณ หว่องสกุล
คำค้น : RELATIONSHIP , ELEMENTARY SCHOOLS , COMMUNITIES , VICINITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างประชากร คือผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้นำชุมชนของท้องถิ่น ผู้นำ ชุมชนของภาคเอกชน และผู้นำชุมชนของศาสนา กลุ่มละ 48 คน รวมทั้งสิ้น240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสำรวจข้อมูลจากเอกสารวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า สภาพของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนด้านการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้นำชุมชนของท้องถิ่นเห็นว่ามีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันมีการจัดทำการเผยแพร่ข่าวสารในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์แล้วนำมาประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน ทุกกลุ่มเห็นว่าโรงเรียนให้บริการแก่ชุมชนในด้านวิชาการ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของชุมชน ทุกกลุ่มเห็นว่าโรงเรียนส่งเสริมบทบาทกิจกรรมทางศาสนา ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นในท้องถิ่นกลุ่มส่วนใหญ่เห็นว่าโรงเรียนเสริมสร้างในเรื่องการส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมทางวัฒนธรรม ด้านการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน กลุ่มส่วนใหญ่เห็นว่าบุคลากรในชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมงานแสดงความยินดีหรือมอบรางวัลแก่บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ด้านการวางแผนกำหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนโดยชุมชน กลุ่มส่วนใหญ่เห็นว่าบุคลากรในชุมชนได้ส่งเสริมให้เข้าใจบทบาทของหน่วยงานอื่นโดยเป็นสื่อกลางนำบริการจากหน่วยราชการอื่นมาบริการชุมชนด้านการให้บริการด้านทรัพยากรแก่โรงเรียนทุกกลุ่มเห็นว่าบุคลากรในชุมชนให้การสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา ปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชน พบว่ากลุ่มส่วนใหญ่ เห็นว่ามีงบประมาณสำหรับดำเนินการไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน และขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นในชุมชน

บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ หว่องสกุล . (2539). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุไรวรรณ หว่องสกุล . 2539. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุไรวรรณ หว่องสกุล . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
อุไรวรรณ หว่องสกุล . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.