ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล
นักวิจัย : ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
คำค้น : PROGRAM , PARENT , EARLY LITERACY , PRESCHOOL CHILDREN , WHOLE LANGUAGE APPROACH
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001201
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล ตัวอย่างประชากรประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่มีอายุ 3-6 ปี จำนวน31 คน จากโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 16 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมฯ มีดังนี้ ขั้นที่ 1 สร้างโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล ขั้นที่ 2 ทดลองใช้โปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล และขั้นที่ 3 ปรับปรุงโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) หลังการทดลองใช้โปรแกรมฯผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นสูงกว่าผู้ปกครองกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นหลังการทดลองใช้โปรแกรมฯสูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013) ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโปรแกรมฯส่วนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินการใช้โปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) ครูประจำชั้นอนุบาลที่ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างประชากรส่วนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินการใช้โปรแกรมอยู่ในระดับมาก โปรแกรมฯที่ปรับปรุงแล้วประกอบด้วย หลักการวัตถุประสงค์ ลักษณะของโปรแกรมฯ เนื้อหา การดำเนินการใช้โปรแกรมฯ และการประเมินผล ลักษณะของโปรแกรมฯเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ดำเนินการใช้โปรแกรมฯผู้ปกครองกับครูที่โรงเรียน และระหว่างผู้ปกครองกับลูกที่บ้าน ประกอบด้วย4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประชุม กิจกรรมการทำกิจกรรมร่วมกับลูก กิจกรรมการบันทึกพฤติกรรมการรู้หนังสือและกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้ารายบุคคล เนื้อหาในโปรแกรมฯประกอบด้วย การรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาลและแนวทางในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้น แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความเข้าใจการปฏิบัติการ และการสรุปผลงาน มีระยะเวลาในการดำเนินการใช้โปรแกรมฯไม่ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ ผลผลิตของการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ คู่มือโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล แฟ้มสื่อต้นแบบ และวีดิทัศน์

บรรณานุกรม :
ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ . (2539). การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ . 2539. "การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ . "การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ . การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.