ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
นักวิจัย : วันทนา ศิลปิน
คำค้น : SELF-DEVELOPMENT NEEDS , HEALTH EDUCATION TEACHERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001179
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา5 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปยังครูสุขศึกษาที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิสุขศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 จำนวน 137 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น410 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 388 ชุด คิดเป็นร้อยละ94.6 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 มีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การติดตามข่าวสารความรู้จากสื่อมวลชน การปรับปรุงการสอนโดยเน้นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถจัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะ สามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในด้านสุขภาพและสุขนิสัย สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีความคิดมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และมีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก คือปรับปรุงเนื้อหาวิชาสุขศึกษาที่ใช้สอนให้มีความถูกต้องและทันสมัย สามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ สไลด์ เครื่องบันทึกภาพ วิดีโอ เป็นต้น เพื่อสามารถพัฒนาการสอนวิชาสุขศึกษาให้น่าสนใจเกิดการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา สามารถจัดการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียนชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมพัฒนางานสุขศึกษาในโรงเรียน 2. เมื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของครูที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิสุขศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิสุขศึกษามีความต้องการพัฒนาตนเองมากกว่าครูที่ไม่มีวุฒิสุขศึกษาในด้านต่อไปนี้ คือ การพัฒนาด้านวิชาชีพครูสุขศึกษา และการพัฒนาด้านวิชาการ ได้แก่ ด้านการจัดบริการสุขภาพ ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและด้านการจัดและบริหารงานสุขศึกษาในโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วันทนา ศิลปิน . (2539). การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันทนา ศิลปิน . 2539. "การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันทนา ศิลปิน . "การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
วันทนา ศิลปิน . การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.