ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
นักวิจัย : อรรณพ จีนะวัฒน์
คำค้น : PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATORS , SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS , THE DEPARTMENT OFGENERAL EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001104
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนฯ โดยการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 2) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับนโยบายของกรมสามัญศึกษาและ 3) สอบถามผู้บริหารโรงเรียนฯ 2. พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนฯ โดยการสังเคราะห์แนวคิด หลักการทฤษฎี จากการศึกษาเอกสาร ตำรา บทความงานวิจัยต่าง ๆ ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 3. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยทำให้ได้โปรแกรมฯ ซึ่งประกอบด้วย ความสำคัญแนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา และกลไกการดำเนินการ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนฯ ไว้ดังนี้ 1) ให้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนฯระดับกรม 2) ให้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนฯระดับเขตการศึกษา 3) ให้มีแผนพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนฯ 4)ให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาความต้องการจำเป็นในการวางแผนพัฒนาฯ 5) ให้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนฯ 6) ให้มีศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนานักบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 7) ให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมีภารกิจในการพัฒนาผู้บริหารโรงงเรียนฯ ในจังหวัด8) ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนฯ 9) ให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เป็นประจำทุกปี 10) ให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนได้ศึกษาดูงาน เป็นประจำทุกปี 11) ให้มีการสัมมนากลุ่มแบบ Symposiumระดับประเทศ 2 ปี/ครั้ง

บรรณานุกรม :
อรรณพ จีนะวัฒน์ . (2539). การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรรณพ จีนะวัฒน์ . 2539. "การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรรณพ จีนะวัฒน์ . "การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
อรรณพ จีนะวัฒน์ . การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.