ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : จรรยา สิทธิปาลวัฒน์
คำค้น : ATTITUED SCALE , HEALTH EDUCATION , UPPER SECONDARYSCHOOL STUDENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001168
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างมาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2539 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 660 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบผสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดทัศนคติ 1 ฉบับ จำนวน 70 ข้อ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก ค่าความเที่ยง และความตรงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป TEP และ SPSS/PC('+) ผลการวิจัยการพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นมาตรวัดที่มีคุณภาพดังนี้ 1. ค่าอำนาจจำแนกของข้อทดสอบในมาตรวัดทัศนคติโดยค่าที่ (t) ระหว่างกลุ่มสูง (27%) และกลุ่มต่ำ (27%)มีค่าตั้งแต่ 3.68 ถึง 16.82 ซึ่งมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2. ความเที่ยงของมาตรวัดทัศนคติ คำนวณโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง .96มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. มาตรวัดทัศนคติฉบับนี้มีความตรงเชิงเนื้อหาจากการให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน ตัดสินความตรง 4. มาตรวัดทัศนคติฉบับนี้ มีความตรงเชิงสภาพโดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิต โดยใช้เทคนิคกลุ่มทราบลักษณะทดสอบด้วยค่าที (t-test) พบว่ามีความตรงเชิงสภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ . (2539). การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ . 2539. "การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ . "การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ . การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.