ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
นักวิจัย : เกศธิดา เขียวสอาด
คำค้น : OPERATION , TEACHING PROFESSION DEVELOPMENT , PROVINCIAL KHURUSAPHA OMMITTEE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001069
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาาจังหวัดที่ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาวิชาชีพครูของคุรุสภา (พ.ศ. 2535 -2539) โดยศึกษาถึงวิธีการ หรือ กิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู 5 ด้าน คือ ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ ด้านบริการ และด้านพิทักษ์สิทธิในการประกอบวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อำนวยการคุรุสภาจังหวัด ประธานและเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูเฉพาะของคุรุสภาจังหวัด ในการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง 5 ด้าน โดยส่วนใหญ่ดำเนินการประสานงาน ประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมตามที่คุรุสภากำหนด ดังนี้ 1. ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู : คุรุสภาจังหวัดส่วนใหญ่ดำเนินงานในเรื่อง งานเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู งานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู งานวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู งานยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครู งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพครู งานสัมพันธ์องค์กรวิชาชีพครู และงานจัดงานวันครูของคุรุสภาจังหวัด ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ขาดบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และงานที่พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการดำเนินงานได้แก่ งานควบคุมและส่งเสริมให้ครูประพฤติตนตามจรรยาบรรณครู งานยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูและงานจัดงานวันครู 2. ด้านวิชาการ : คุรุสภาจังหวัดส่วนใหญ่ดำเนินงานในเรื่อง งานอบรมครูเพื่อการประกอบวิชาชีพครู งานอบรมครูเพื่อความก้าวหน้าของข้าราชการครู งานศึกษาดูงานและทัศนศึกษาและงานบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือขาดงบประมาณและสถานที่ในการดำเนินงาน 3. ด้านสวัสดิการ : คุรุสภาจังหวัดส่วนใหญ่ดำเนินงานในเรื่อง งานสวัสดิการฌมปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.-ช.พ.ส.) งานสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย งานสวัสดิการสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค งานสวัสดิการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ งานสวัสดิการในรูปกองทุนและมูลนิธิ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการดำเนินงานยกเว้นงานสวัสดิการในรูปกองทุนและมูลนิธิ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ส่วนงานที่คุรุสภาจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินงาน คือ งานส่งเสริมการออมทรัพย์งานจัดสมรสหมู่สำหรับสมาชิกคุรุสภาและงานจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าของคุรุสภาจังหวัด 4. งานด้านบริการ : คุรุสภาจังหวัดส่วนใหญ่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาในกรณีที่ได้รับความเดือนร้อนและประชาสัมพันธ์งานด้านต่าง ๆ ของคุรุสภา ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน 5. งานด้านพิทักษ์สิทธิในการประกอบวิชาชีพครู :คุรุสภาจังหวัดส่วนใหญ่ดำเนินการจัดให้มีทนายความอาสารับแก้ต่างและตอบข้อหารือด้านกฎหมายสำหรับสมาชิกคุรุสภา และจัดทำบัตรสมาชิกคุรุสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน

บรรณานุกรม :
เกศธิดา เขียวสอาด . (2539). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกศธิดา เขียวสอาด . 2539. "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกศธิดา เขียวสอาด . "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เกศธิดา เขียวสอาด . การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.