ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน
นักวิจัย : ประเสริฐไชย สุขสอาด
คำค้น : AGGRESSIVE BEHAVIOR , ABILITY , SELECTED FACTORS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในระดับต่ำและความสามารถในระดับสูง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน จำนวน 400 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้น เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างเองและแบบวัดความวิตกกังวล เอสทีเอ ไอ ฟอร์ม วาย (State-Trait AnxietyInventory STAI, form Y) ของสปิลเบอร์เกอร์ และคณะ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 1. ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัย ได้แก่ การแสดงแบบของเพื่อน การแสดงแบบของผู้ฝึกสอน การฝึกอบรมแบบประชาธิปไตยและความวิตกกังวล ตามลำดับและสามารถทำนายพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาได้ประมาณร้อยละ 44.3 2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในระดับต่ำ ได้แก่ การแสดงแบบของผู้ฝึกสอน แรงเสริมของเพื่อน การฝึกอบรมแบบประชาธิปไตยและความวิตกกังวล และสามารถทำนายพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาได้ประมาณร้อยละ 43.1 3. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในระดับสูง ได้แก่ การแสดงแบบของเพื่อน การแสดงแบบของผู้ฝึกสอน และการฝึกอบรมแบบประชาธิปไตยตามลำดับ และสามารถทำนายพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาได้ประมาณร้อยละ 51

บรรณานุกรม :
ประเสริฐไชย สุขสอาด . (2539). ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประเสริฐไชย สุขสอาด . 2539. "ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประเสริฐไชย สุขสอาด . "ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ประเสริฐไชย สุขสอาด . ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.