ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา
นักวิจัย : ชาญณรงค์ หินเกิด
คำค้น : NEEDS FOR SUPERVISION , PHYSICAL EDUCATION TEACHERS , PHYSICAL EDUCATION COLLEGES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา โดยจำแนกตามเพศและประสบการณ์การสอน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาทั้งหมด 17 แห่ง จำนวน 303 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.01 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่า "ที" และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบภายหลัง (post-hoc) โดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา ทั้ง 7 ด้าน โดยส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคือ ด้านทักษะกีฬา ด้านวิชาการ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านบุคลิกภาพในรายข้อที่มีความต้องการมากที่สุดคือ ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพลศึกษา 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา ระหว่างเพศชายและเพศหญิงแสดงว่า มีความต้องการการนิเทศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา จำแนกตามกลุ่มประสบการณ์การสอน 1-5 ปี 6-10 ปี และ 11 ปีขึ้นไป พบว่า กลุ่มประสบการณ์การสอน 1-5 ปี มีความต้องการการนิเทศมากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์การสอน 11 ปี ขึ้นไป และกลุ่มที่มีประสบการณ์การสอน6-10 ปี มีความต้องการการนิเทศไม่แตกต่างกันกับกลุ่มอื่น ๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ชาญณรงค์ หินเกิด . (2539). ความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญณรงค์ หินเกิด . 2539. "ความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญณรงค์ หินเกิด . "ความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ชาญณรงค์ หินเกิด . ความต้องการการนิเทศของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.