ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมตำรับและการประเมินผลของไดโคลฟิแนคโซเดียมพ่นแห้งร่วมกับระบบโพลีเมอร์ในน้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมตำรับและการประเมินผลของไดโคลฟิแนคโซเดียมพ่นแห้งร่วมกับระบบโพลีเมอร์ในน้ำ
นักวิจัย : นันทรัตน์ เพียรชอบ
คำค้น : DICLOFENAC SODIUM , MICROCAPSULE , AQUEOUS POLYMERICSYSTEM , SPRAY DRYING TECHNIQUE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000963
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไดโคลฟิแนคโซเดียมไมโครแคปซูลชนิดควบคุมการปลดปล่อยที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของเซลลูโลส (ไฮดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลส, เอธิลเซลลูโลส) และไคโตแซนเตรียมขึ้นด้วยกระบวนการพ่นแห้ง ชนิดและปริมาณของโพลีเมอร์จะเป็นตัวกำหนดสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิต และมีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้ จากการศึกษาโดยใช้อัตราส่วนระหว่างโพลีเมอร์ต่อยาและสภาวะการผลิตเดียวกันพบว่า ไฮดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลส จะก่อให้เกิดไมโครแคปซูลที่มีลักษณะกลมและผิวเรียบ ส่วนเอธิลเซลลูโลสก่อให้เกิดไมโครแคปซูลที่ปรากฎผลึกขนาดเล็กของยาที่บริเวณผิวของอนุภาค ในขณะที่ไคโตแซนก่อให้เกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ อนุภาคไดโคลฟิแนคโซเดียมที่ได้รับจากการพ่นแห้งร่วมกับระบบโพลีเมอร์ในน้ำจะมีคุณสมบัติในการไหลต่ำ เมื่อทำการศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างทางเคมีของไดโคลฟิแนคโซเดียมในอนุภาคที่ได้จากการพ่นแห้งพบว่า จะไม่เกิดการทำปฏิกิริยาระหว่างยาและโพลีเมอร์ที่ใช้ แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลึกยาในบางส่วน นอกจากนี้พบว่าชนิดของโพลีเมอร์และอัตราส่วนระหว่างโพลีเมอร์ต่อยาที่ใช้ในตำรับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเป็นผลึกของไดโคลฟิแนคโซเดียมในผลิตภัณฑ์พ่นแห้ง ชนิดของโพลีเมอร์มีผลต่ออัตราการปลดปล่อยไดโคลฟิแนคโซเดียมจากไมโครแคปซูลอย่างเด่นชัดในขณะที่ปริมาณของโพลีเมอร์จะส่งผลน้อยกว่า โดยไมโครแคปซูลชนิดที่ประกอบด้วยไฮดรอกซีโพรพิลเมธิล เซลลูโลส จะแสดงการปลดปล่อยปริมาณยาในระดับที่สูงกว่าชนิดที่ประกอบด้วยเอธิลเซลลูโลสที่อัตราส่วนระหว่างดพลีเมอร์ต่อยาเดียวกัน ไมโครแคปซูลซึ่งประกอบด้วยไฮดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลส 6.57% และเอธิลเซลลูโลส 13.14% จะแสดงลักษณะการปลดปล่อยตัวยาที่มีอัตราเร็วคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง การศึกษานี้ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์รูปแบบการปลดปล่อยตัวยาและนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

บรรณานุกรม :
นันทรัตน์ เพียรชอบ . (2539). การเตรียมตำรับและการประเมินผลของไดโคลฟิแนคโซเดียมพ่นแห้งร่วมกับระบบโพลีเมอร์ในน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นันทรัตน์ เพียรชอบ . 2539. "การเตรียมตำรับและการประเมินผลของไดโคลฟิแนคโซเดียมพ่นแห้งร่วมกับระบบโพลีเมอร์ในน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นันทรัตน์ เพียรชอบ . "การเตรียมตำรับและการประเมินผลของไดโคลฟิแนคโซเดียมพ่นแห้งร่วมกับระบบโพลีเมอร์ในน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
นันทรัตน์ เพียรชอบ . การเตรียมตำรับและการประเมินผลของไดโคลฟิแนคโซเดียมพ่นแห้งร่วมกับระบบโพลีเมอร์ในน้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.