ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นงลักษณ์ คำนึงธรรม
คำค้น : A STUDY , KNOWLEDGE , ATTITUDE , PRACTICES , PHYSICALDEVELOPMENT ACTIVITIES , DISADVANTAGED CHILD CARECENTERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด กรุงเทพมหานครศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในศูนย์ฯ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ระหว่างครูพี่เลี้ยงศูนย์ฯขนาดใหญ่กับครูพี่เลี้ยงศูนย์ฯ ขนาดเล็ก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดของกรุงเทพมหานครจำนวน 172 คน จาก 35 ศูนย์ฯ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา149 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.67 และได้นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และทดสอบความแตกต่างด้วยค่า "ที" ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูพี่เลี้ยงส่วนมากมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกายอยู่ในระดับพอใช้ (X('-) = 0.56) มีทัศนคติในระดับดี (X('-) = 3.70) และการปฏิบัติในระดับดี(X('-) = 2.60) 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงในศูนย์ฯ ขนาดใหญ่และในศูนย์ฯ ขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์กันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงในศูนย์ฯ ขนาดกลางไม่มีความสัมพันธ์กันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ครูพี่เลี้ยงในศูนย์ฯ ขนาดใหญ่และศูนย์ฯ ขนาดเล็กมีระดับความรู้ (t = 1.38) ทัศนคติ (t = 0.38) และการปฏิบัติ (t = 0.55) ไม่แตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ คำนึงธรรม . (2540). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นงลักษณ์ คำนึงธรรม . 2540. "การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นงลักษณ์ คำนึงธรรม . "การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
นงลักษณ์ คำนึงธรรม . การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.