ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
นักวิจัย : บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
คำค้น : SCHOOL ADMINISTRATOR DEVELOPMENT SYSTEM , THE OFFICE OFTHE NATIONAL PRIMARY EDUCATION COMMISSION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001099
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Human Resource Development = HRD) 3 ด้าน คือการพัฒนารายบุคคล การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาอาชีพ เป็นหลักในการศึกษาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ถึง สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของระบบ แนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบ และทางเลือกกับข้อกำหนดที่เหมาะสมสำหรับระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการบริหารของ สปช. ผลการวิจัยปรากฎว่า ปัจจุบันระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สปช. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)ซึ่งเป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และเพื่อปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น ส่วนการฝึกอบรมระหว่างประจำการ และการพัฒนาในรูปแบบอื่นยังมีน้อย ปัญหาสำคัญ คือ ผู้บริหารโรงเรียนส่วนหนึ่งยังขาดอุดมการณ์ ขาดความมุ่งมั่นในการทำงานด้านการบริหาร การรพัฒนาผู้บริหารมีลักษณะแบบไม่ต่อเนื่อง การพัฒนาองค์การและการพัฒนาอาชีพยังไม่เป็นส่วนของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ชัดเจนขาดการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไขปัญหา คือเพิ่มการพัฒนาในรูปแบบอื่นให้มากขึ้น พัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารของ สปช. ให้ชัดเจน และสอดแทรกการพัฒนาองค์การและการพัฒนาอาชีพไว้ในระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอย่างเป็นระบบ พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ สปช.ควรกำหนดแผนแม่บทหรือแผนระยะยาวสำหรับการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขึ้นใช้สำหรับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สปช.

บรรณานุกรม :
บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ . (2539). การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ . 2539. "การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ . "การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ . การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.