ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539
นักวิจัย : จันทนา เภกะสุต
คำค้น : THE ORGANIZATION OF PROJECTS FOR IMPROVING THE QUALITYOF LIFE , ELEMENTARY SCHOOLS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539ในด้านแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ประเภทของโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล และในด้านการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ การนำแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ตัวอย่างประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มละ 42 คน รวมทั้งสิ้น 84 คนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 42 โรงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในด้านแนวทางปฏิบัติ ประเภทของโครงการที่จัดในโรงเรียนจำนวนมากที่สุดได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม วัตถุประสงค์ของโครงการจำนวนมากที่สุดเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้นามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539 การดำเนินงานของโครงการจำนวนมากที่สุด ใช้กิจกรรมฝึกปฏิบัติ งบประมาณที่ใช้จำนวนมากที่สุดเป็นเงินงบประมาณที่ได้จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครการติดตามและประเมินผลของโครงการจำนวนมากที่สุด ใช้วิธีตรวจผลงานการปฏิบัติ ในด้านการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ ด้านการเตรียมการก่อนดำเนินงาน โรงเรียนมีการจัดเตรียมบุคลากรโดยการจัดประชุมชี้แจง เตรียมงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยคณะครูร่วมกันสำรวจจัดหาและจัดทำ เตรียมสถานที่ โดยการปรับปรุงบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม และเตรียมเครื่องมือประเมินผล โดยให้ครูร่วมกันสร้างเครื่องมือประเมินผลและกำหนดวิธีในการประเมินผล ด้านการดำเนินงานโรงเรียนจัดกิจกรรมโดยยึดนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครปี 2536 - 2539 และให้ความสำคัญในกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนสามารถผสมผสานความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีการจัดสรรและใช้ทรัพยากร(คน, เงิน, วัสดุ) ในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น มีการประสานงานโดยการจัดประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียนเพื่อชี้แจงมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโดยผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครองและขยายกิจกรรมการดำเนินงานโดยจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆร่วมกับชุมชน ด้านการประเมินผลการดำเนินงานใช้วิธีสังเกตการปฏิบัติงาน โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประเมินผลซึ่งจะประเมินผลและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในลักษณะเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปัญหาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่คือ งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความสำคัญของการจัดโครงการ อาคารสถานที่มีจำกัดการประเมินผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้กำหนดเวลาในการรายงานผล สำหรับการสังเกตการจัดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐาน และโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนส่วนใหญ่จัดโครงการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
จันทนา เภกะสุต . (2539). การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทนา เภกะสุต . 2539. "การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทนา เภกะสุต . "การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
จันทนา เภกะสุต . การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.